بـر اسـاس یـک مطالعـه جامـع تـازه که ٤ دهـه پژوهـش را مـورد بررسـی قـرار داده اســت، 28 درصــد از دانشــجویان پزشــکی افســردهاند و 8٫5 درصــد از آنــان تمایــل بــه خودکشــی داشــتهاند. محققانی از سـنگاپور بـا تجزیه و تحلیل 77 مطالعـه، حـدود 3٦ هـزار دان

novindaroo - - پرونده -

B MoodGYM

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.