گیـاه گزنـه بـا نـام علمـی گی ـاه داروی ـی ارزش ـمند از خانـواده اورتیکاسـه و بومـی اروپـا، شـمال آسـیا ، شـمال ش ـرق آفریق ـا و ش ـمال آمریکاس ـت. انتشـار گیـاه گزنـه در نقـاط مرطـوب ایــران، خصوصــا نواحــی شــمالی، غربــی و ارتفاعــات ٠٠٠3 متــری اسـت.

novindaroo - - حکیمخانه - دکتر سیما قلیچ دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی

،dioica Urtica )Urticaceae(

مواد موثره: مصارف درمانی:

پروســتات(HPB) BPH BPH BPH

بیماریهای قلبی- عروقی: اثرات ضد ویروسی:

Invitro ‪CMV, RSV‬ LDL ‪,HIV1, HIV2‬

موارد منع مصرف: عوارض جانبی: تداخالت دارویی:

References: ‪Urtica dioica monograph,‬ ‪Alternative Medicine‬ Review. ‪PDR for herbal‬ medicine.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.