مصــرف خوراکــی عصارههــای تهیــه شــده از بــرگ گزنــه در درمــان روماتیســم موثــر اســت و باعــث کاهــش عائــم آن میشــود کــه ایــن اثرهــا قابلمقایســه بــا اثــر داروهــای ضدالتهابــی اســت. همچنیــن مصــرف موضعــی فرآوردههــای ایــن گیــاه دردهــا

novindaroo - - حکیمخانه -

درمان آرتریت:

غیراســتروئیدی(sDIASN)

مقدار مصرف:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.