آمینواســیدی اســت کــه در چــای ســبز یافــت میشــود و قــدرت آن در تســکین اضطــراب مــورد توجــه واقــع شــده اســت. تحقیقــات طــی دو ســال گذشــته، خـواص هیجـان انگیـز اضافـی در ایـن مـاده مغـذی را آشـکار کـرده کــه بــرای القــای آرامــش و اثــر آرا

novindaroo - - تازهها - دکتر امین دکتر لیال محمد

L-theanine

مهـار اسـترس و اضطـراب در مغـز

L-theanine L-theanine )neurotransmitter( L-theanine overactivity( L-theanine )GABA( ‪)green tea(‬ )brain )excitatory(

خواص دیگری از

)excitotoxicity( ‪stroke ،)neurodegenerative(‬ )schizophrenia( L-theanine neuroprotection L-theanine L-theanine ،L-theanine )amygdala( )hippocampus( ،mood disorder ‪post- )PTSD(‬ ‪traumatic stress‬ substance )dependence

حفاظــت از ســلولهای مغــزی و تســریع عملکــرد شــناختی

)

L-theanine excitotoxicity Excitotoxicity L-theanine L-theanine .)ALS( acid-3( L-theanine )nitropropionic locomotors L-theanine L-theanine L-theanine neurotoxicity ‪nitropropionic acid-3‬ neurodegenerative L-theanine

نقــش اســکیزوفرنی در بهبــود

Excitotoxicity

خالصه:

،L-theanine L-theanine L-theanine L-theanine

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.