در انجمــن جهانــی ســامت جنســی، اعضــای متفاوتــی از کمیتــه مشــورتی و کمیتــه امــور جوانــان بــا ســازماندهی طیــف وســیعی از فعالیتهـا در کشـورهای مبـدأ خـود از میزگرده ـا گرفت ـه ت ـا همایشه ـا و نمایشــگاههای هنــری، ایــن روز را برگــزار کردنــد

novindaroo - - تازهها -

)Flibanserin(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.