مطالعاتــي کــه اخیــرا بــه وســیله دانشــمندان دانشــگاه«وندربیت» روي مگــس ســرکه انجــام شــده، مهــر تاییــدي بــر فرضیــه نفریــن مــادر ميزنــد مبن ـی ب ـر اینک ـه ی ـک جه ـش ژن ـي نامطلــوب در مــادر ميتوانــد فقــط ب ـه فرزن ـد پس ـر منتق ـل ش ـ

novindaroo - - ذره بین -

curse( )mother’s DNA DNA daily:عبنم DNA science

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.