مص ـرف همزم ـان میتوان ـد موج ـب افزای ـش احتمال ـی غلظــت پاســمایی تیوریدازیــن و افزایــش عــوارض جانبــی خطرنــاک آن و باعــث بــروز آریتمــی شــدید و مرگبـار شـود بنابرایـن مصـرف تـوام ایـن دو دارو ممنـوع اس ـت. نسخه 2 بیمــار خانمــی 28 ســاله اســت

novindaroo - - تجویز -

N=100 N=100 2mg 10mg R/ ‪Cap. Pimozide‬ TDS Tab.Thioridazine TDS

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.