بیم ـار خانم ـی اس ـت ک ـه ب ـه عل ـت ابت ـا ب ـه عفون ـت قارچـی بـرای ایشـان کتوکونـازول تجویـز شـده اسـت و از قبــل هــم از داروی پیموزایــد اســتفاده میکنــد:

novindaroo - - تجویز -

N=30 R/ ‪Tab. Ketoconazole 200mg‬ ‪Daily x1‬ N=100 2mg Tab.Pimozide TDS

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.