کــه بــه تشــخیص خــود باعــث بیخوابــی میشــود، خــودداری کن ـد. گرســنه بــه خــواب نــرود امــا پرخــوری هــم نکنــد. در اتاقهــای پــر نــور و پــر ســر و ص ـدا و ی ـا در مع ـرض بوه ـای تن ـد ق ـرار نگی ـرد. یا در بیمارانـی کـه دچـار بیخوابـی در نیمه

novindaroo - - اختصاصی -

‪Tab. Zolpidem 5mg or 10mg‬ N=20 R/ ‪Tab.Diazepam 5mg or 10mg‬ N=10 R/ ‪15mg Tab. Melatonin‬ Cap.Flurazepam N=10

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.