یکســاعت قب ـل از خ ـواب 1الــی 2 عـدد از ماتونیــن میتــوان در دراز مــدت بهعنــوان یــک داروی بیخوابــی اســتفاده کــرد. ایــن ف ـرآورده ج ـزو مکملهــای دارویــی اســت. در بیمارانــی کــه دچــار بیخوابیهــای اشــاره شــده بــاال بــا هــم هســتند. یکسا

novindaroo - - اختصاصی -

plus 25mg 50mg R/ ‪Tab .Amitriptylin‬ N=30 ‪Tab .Trazodone‬ N=20

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.