گیــاه پنجهشــیطان بــا نــام علمــی یــک گیــاه دارویــی ارزشــمند از خانــواده و بومــی جنــوب و شــرق آفریقاســت. پنجهشـیطان یـک گیـاه پربـرگ بـادوام بــا ریشــهها و جوانههــای شــاخهدار اســت و علــت نامگــذاری آن هــم وج ـود خاره ـای چوب ـی قابمانن ـ

novindaroo - - حکیمخانه -

procumbens )tuber( Harpagophytum Pedaliaceae FDA ‪German commission E‬

اثر ضددرد اثرات آنتی اکسیدان: کمک به هضم غذا مقدار مصرف: موارد منع مصرف: عوارض جانبی: تداخالت دارویی:

،P450

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.