مهمتریــن ترکیبــات دارویــی گیــاه پنجهشــیطان، ایریدوئیــد گلیکوزیدهــا بــه ویــژه هارپاگوزیــد، هارپاژیــد و مطالعــات نشــان داده اســت کــه

novindaroo - - حکیمخانه -

مواد موثره: مصارف درمانی: اثرات ضد التهابی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.