داروســاز بــودن، بــه خصــوص اگــر مشــغول بـه کار داروخانـه شـوید، بـه انجـام کار تکـراری و مــداوم نیــاز دارد. اگــر فــردی هســتید کــه نمیتوانیــد انجــام کارهــای مشــابه را بــه مــدت طوالن ـی و پش ـت س ـرهم تحم ـل کنی ـد، ممک ـن اس ـت ای ـن ش ـغل

novindaroo - - تازهها -

معایب:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.