اگــر تصورتــان از داروســاز، فــردی اســت کــه پشــت پیشــخوان داروخانــه میایســتد، نســخههای بدخــط را میخوانــد، دارو را تحویـل میدهـد و بـرآن برچسـب میچسـباند، پـس داروسـاز را بـه عنـوان یـک عضـو مهـم در رونــد درمانــی نمیبینیــد. ارتبــاط موثــر می

novindaroo - - تازهها -

رابطـــــه میـــــان داروســاز و بیمــار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.