نوبختحقیقــی مشــکل اصلــی نظــام ســامت ایــران را کمبــود اعتبــارات در بخــش دارو دانســت و خاطرنشــان کــرد: «اگــر بیمارســتانها بدهــی خــود را بــه ایــن صنعــت بپردازنــد، نظــام سـامت از چالشـی بـزرگ خـارج میشــود. بعضــی بخشهــا بــه بــورس ورود

novindaroo - - گزارش -

کمبـود اعتبـارات دارویـی، یـک مشـکل اساسـی اعتـراض بـه سـازوکار قیمتگذاری دارو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.