داروسـاز فـردی اسـت کـه بـرای فرموله کـردن، توزیـع و ارائـه اطاعـات بالینـی دربـاره داروهـا بـه اعضـای کادر درمـان و بیم ـاران آم ـوزش میبین ـد. داروس ـاز، یکــی از اعضــای گــروه مراقبتهــای پزشــکی اســت و نقــش مهمــی در تأمیــن مراقبــت دارویــی و بهد

novindaroo - - صنف -

مراقبتکننده )Caregiver(

ارتباطبرقرارکننده(rotacinummoC)

مدیر )Manager( یادگیرن ـده مادامالعمـ ر Life-Long( )Learner راهنما )Leader(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.