هــر ســه نــوع ســندروم جــز بیماريهــاي وراثتــي بــوده و بــا حمــات دورهاي تــب و التهــاب و دردهــاي شــدید مفصلــي مشــخص ميشــوند. پیــش از ایــن هیچگونــه درمــان ثابــت شــدهاي بــراي بیماريهـاي مـودر اول یـا دوم وجـود نداشــت. همانطـور کـه مدیر

novindaroo - - Fda -

Amjevita ‪post market‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.