برونکودیاتورهــا، درمــان اصلــی بیمـاری هسـتندواغلـببـه صـورت استنشـاقی تجویـز میشـوند. کورتیکواســتروئید استنشــاقی درمــان دیگــری اســت کــه در ایــن بیمــاری بــرای کاهــش التهــاب در ریههــا اســتفاده میشــود. اگــر نشـانههای بیمـار بـه تنهایـی بـه

novindaroo - - ذرهبین -

درمانهای کنونی برای مصـــــرف بیــــــشازحد کو ر تیکو ا ســتر و ئید ها

www.goldcopd.org www.pmlive.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.