مختلــف جهــان اســت و ســالیانه حــدود 3 میلیــون قربانــی میگیــرد، امــا بســیاری از مــردم بــا نشــانهها، راههــای پیشــگیری یــا درمــان آن آشـنا نیسـتند و از آثـاری کـه میتوانــد بــر کیفیــت زندگــی یــک بیم ـار داش ـته باش ـد، اط ـاع ندارن ـد. تـ

novindaroo - - ذرهبین -

رویکردهـای درمانـی تـازه بـرای COPD

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.