م داروساز قائل نشده است دولــت آمــد و گفــت ایــن داروهــای اســاس علمــی کــه دارد، خدماتــی صنعتـی کـه میدهیـم، بفروشـید. دولت را عرضــه میکنــد. حــرف مــا بــه نظــارت آنهــا را بــر عهــده گرفــت، مسـئوالن ایـن اسـت؛ زمانی کـه دارو را سـود برایشـان

novindaroo - - گفتگو -

با «نوین دارو» از دغدغه هایش میگوید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.