طبق دستور پزشک در بیمارانی که قنـد بــاال دارنــد، از داروی زیــر اســتفاده میشــود: طبق دستور پزشک در رونــد درمــان دیابــت نــوع 1 و نــوع 2 میتــوان از داروهــای معرفیشــده بــه روشهــای مختلــف اســتفاده کــرد کــه بــه نظــر پزشــک معالــج و شــرای

novindaroo - - اختصاصی -

N=50 postprandial R/ ‪Tab.Acarbose 50mg‬

نکتهها:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.