دکتر سیما قلیچ دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهی گلقاصــدک( ) بــا نــام علمــی از خانــواده گیاهــی اســت علفــی، پایــا، دارای ریشــهای بــه رنــگ قهــوهای مایــل بــه قرمــز بــه ضخامــت انگشــت و پــر از شــیرابهای بــه زرد رنــگ. طــول ریشــه 20 ســانتیمتر

novindaroo - - حکیمخانه -

officinale Asteraceae Dandelion Taraxacum

مواد موثره: مصارف درمانی:

B، C D، I ‪CYP2E ,CYP1A2(‬ ‪– UDP‬ II

سایر آثار درمانی مقدار مصرف: عوارض جانبی: تداخات دارویی:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.