گیاهـان حـاوی مـواد تلـخ ماننـد گل قاص ـدک، از گذشـته ب ـرای تحری ـک فعالیتهـای گوارشـی و هضـم غـذا اســتفاده میشــدهاند امــا هنــوز هیچگونــه مطالعــات فارماکولوژیــک و بالینـی در جهـت اثبـات ایـن اثـر انج ـام نش ـده اس ـت. بـه دلیـل اثـر گیـاه قاصـدک د

novindaroo - - حکیمخانه -

اثر بر سیستم گوارشی موارد منع مصرف:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.