چهاردهـم نوامبـر، مصـادف بـا بیسـت و سـوم آبـان مـاه، روز جهانـی دیابـت نـام دارد. ایـن مناسـبت کـه مصـادف ب ـا س ـالروز تول ـد فردری ـک بانتین ـگ، کاشـف انسـولین اسـت از سـال 1991 بهوسـیله فدراسـیون جهانـی دیابـت و ســازمان بهداشــت جهانــی در پاســخ بـه

novindaroo - - ذره بین -

بیمـار، محـور اصلـی تیـم درمـان دیابـت درمــان دیابــت کاری گروهــی اســت

‪Team Work‬

تیم درمانی باید یکپارچه باشد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.