ان و تازههای دارویی یکپارچـه تحـت درمـان قـرار میگیـرد. فشــار خــون، بیماریهــای ریــوی و ... بـه درسـتی تببیـن کنـد. البتـه همـه پزش ـکان عموم ـی نمیتوانن ـد دیاب ـت را کنتـرل کننـد بلکـه فـرد بایـد حتمـا دورههـای آموزشـی دیابـت را گذرانده و آگاه و بــه

novindaroo - - ذره بین -

داروهای جدید در کنترل قند خون

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.