وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشـکی بایـد جایـگاه پزشـک عمومی را در سیســتم درمانــی و کنتــرل بیماریهــای غیرواگیــر مثــل دیابــت،

novindaroo - - ذره بین -

دانــش پزشــکان بایــد بــه روز باشــد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.