آســم شــغلی ممکــن اســت ناشــی از مــواد حساســیتزا یــا ناشــی از مــواد غیرحساســیتزا باشــد. مـواد حساسـیتزایی کـه در محیـط کار وجــود دارنــد باعــث تولیــد آنتیبــادی اختصاصــی و پاســخ آلرژیــک میشــود. مــوادی کــه در صنایــع آبـکاری بـهکار میرو

novindaroo - - اختصاصی -

انواع آسم شغلی

IgE

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.