اما و اگرهای پذیرش نسخ دارویی

novindaroo - - صنف - ابراهیم خواجه وند

پذیــرش نســخ دارویــی در داروخانــه توسـط تکنسـین دارویـی انجـام میگیـرد. ایــن فــرد میبایســت اطاعــات کافــی و جام ـع در خص ـوص قوانی ـن بیم ـهای و همچنیـن تغییـرات قیمـت و تعهـد داروها داش ـته باش ـد. مراحـل پذیـرش نسـخ بیمـهای داروخانـه را میت ـوان ب ـه ش ـرح زی ـر تعری ـف ک ـرد:

مرحلـه اول چـک کـردن تاریـخ نسـخه:

تاریــخ نســخه یکــی از مــوارد مهــم در اطاعــات فــردی نســخه اســت و اولیــن مرحلــه پذیــرش نســخه محســوب میشــود کــه 2 نکتــه مهــم در ایــن خصــوص وجــود دارد: اول اینک ـه تاری ـخ نس ـخه در ب ـازه زمان ـی مشــخص شــده باشــد و دوم اینکــه تاریــخ نســخه مخــدوش نباشــد و در صـورت مخـدوش بـودن توسـط پزشـک صادرکننـده نسـخه پشتنویسـی و مهـر و امضــا شــود.

مرحلـه دوم چـک کـردن اعتبـار دفترچـه:

دفترچــه بیمــه موردنظــر حتمــا میبایســت دارای اعتبــار تاریخــی کــه توســط ســازمان بیمهگــر در جلــد دفترچـه یـا برگههـای دفترچـه مشـخص شــده، باشــد. اعتبــار دفترچــه نیــز هماننــد تاریــخ نســخه، مخــدوش نباشــد در صــورت مخــدوش بــودن میتــوان توســط پزشـک صادرکننـده نسـخه یـا داروخانـه پشتنویســی و مهــر و امضــا شــود.

مرحلــه ســوم چــک کــردن شــماره ســریال بیمــه:

شــماره ســریال بیمــه بایــد واضــح و کامـل در برگـه نسـخه موجـود باشـد و در مـواردی کـه مشـخص نبـود میتـوان ب ـه جل ـد دفترچ ـه مراجع ـه ک ـرد. مرحلــه چهــارم چــک کــردن مهــر و امضــا پزشــک بــر روی نســخه: مهـر و امضـا پزشـک بـرای یـک نسـخه جنب ـه قانون ـی داش ـته و از م ـوارد بس ـیار مهــم یــک نســخه محســوب میشــود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه مهـر پزشـک بـا توجــه بــه نــوع تخصــص آن میتوانــد در مـواردی نیـز بـه خوانـدن نسـخههای ناخوانـا کمـک کنـد. ایـن نکتـه نیـز در هنـگام پذیـرش نسـخه بیمـار بسـیار مهـم اسـت کـه در مـواردی نسـخه دارویـی نیـاز بـه تائیـد دارد: اول اینکــه باالتــر از ســقف قیمتــی مشــخص شــده ســازمانهای بیمــه باشــد. دوم اینکــه داروهــای تأییــدی (صرفــًًا وبــی) مثــل انســولینها کلوپیدوگــرل (پاویکـس- اسـویکس) و ... در نسـخه وج ـود داش ـته باش ـد. در 2 مــورد فــوق ابتــدا میبایســت مراحــل تائیــد نســخه (اینترنتــی یــا حضــوری در ســازمان بیمــه) انجــام شــود، ســپس نســخه دارویــی پذیــرش شــود.

دقــت کامــل در هنــگام قیمــت زن ـی نس ـخه

داروخانههای ـی ک ـه قیم ـت زن ـی دس ـتی دارنــد میبایســت دقــت بیشــتری در هنـگام قیمـت زنـی نسـخ دارویی داشـته باشـند. اسـتعام صحیـح و بهروزرسـانی قیمــت و تعهــد داروهــا در ایــن داروخانههـا اهمیـت بسـیار باالیـی دارد. داشــتن یــک لیســت قیمــت جامــع و کامــل از داروهــا کــه در آن قیمــت پایــه دارو(مصـرف کننـده) قیمـت بیمـه تأمیـن اجتماعـی- قیمـت بیمـه خدمـات درمانیو قیمـت بیمـه نیروهـای مسـلح بهصـورت جداگانـه و همچنیـن تعهـد آنهـا (شـرایط پرداخ ـت بیم ـهای آنه ـا) مش ـخص ش ـده باش ـد، میتوان ـد کم ـک بس ـیار بزرگ ـی در کاه ـش اش ـتباهات بیم ـه و در کل کاه ـش کس ـورات بیم ـه داش ـته باش ـد. بهعنوانمثــال منظــور از تعهــد داروهــا مربـوط میشـود بـه داروهایـی کـه نیـاز بـه مهـر پزشـک متخصـص دارنـد، داروهایـی کـه تأییـدی (صرفـا وبـی) بـوده، داروهایـی کــه ســهم ســازمان 0۹ درصــد دارنــد، داروهایـی کـه تحـت پوشـش بیمه هسـتند و داروه ـای مورد پذیـرش مامایـی. نصــب بــر چســبی حــاوی اطاعــات قیمـت و تعهـد داروهـا بـر روی قفسـههای مخصــوص هــر دارو نقــش بســزایی در کاهــش اشــتباهات و کســورات دارویــی مخصوصـا در مـورد کارکنـان باتجربه کاری کمتــر در داروخانــه دارد. همچنیـن هنـگام قیمـت زنـی نیـز توجـه بسـیار زیـادی به محاسـبات سـهم سـازمان بیمــه 70( درصــد) و ســهم بیمــار(03 درصــد) شــود. اضافــه کــردن داروهــای غیــر بیمــه و تجهی ـزات غی ـر بیم ـه (مث ـل س ـرنگ، پ ـد الکلــی، اســکالپ ویــن و ،)... اختــاف قیمـت برخـی از داروهـا بـه سـهم بیمـار و ح ـق فن ـی داروخان ـه جه ـت مش ـخص شـدن پرداختـی بیمـار حائـز اهمیت اسـت. ســهم بیمــار+ دارو و تجهیــزات غیــر بیمـه +حـق فنـی داروخانـه = مبلـغ قابـل پرداخــت بیمــار الزم ب ـه ذک ـر اس ـت ک ـه ای ـن داروخانهه ـا در پایـان مـاه نیـز میبایسـت تمامـی نسـخ بیمـهای خـود را در کامپیوتر بـا نرمافزارهای داروی ـی توس ـط اپرات ـور ثبتکنن ـده نس ـخ ثبـت کننـد. داشـتن اطاعـات جامـع و بـهروز در ایـن مـورد نیـز نقـش بسـیار مهمـی دارد. در داروخانههـای بـا قیمـت زنی سیسـتمی در کامپیوتـر همزمـان بـا پذیـرش نسـخه تــا حــدودی اشــکاالت، کنتــرل شــده و میتوان ـد کمت ـر باش ـد. البت ـه ب ـه ش ـرطی کـه اطاعـات مربـوط بـه قیمـت داروهـا، تعهـد داروهـا، کد ژنریـک 5 رقمـی داروها و تاری ـخ دقی ـق تغیی ـر قیم ـت داروه ـا در سیســتم نرمافــزار دارویــی بهصــورت صحیــح تعریــف و بهروزرســانی شــود. بیمــه گــری صحیــح و کامــل بــر روی نسـخ بیمـهای قبـل از ارسـال اسـناد بیمـه بــه ســازمانهای بیمهگــر نیــز مهــم اســت. ایــن قســمت درواقــع پــردازش نسـخههای بیمـهای توسـط مسـئول امـور بیمــه گــری داروخانــه اســت کــه طبــق مــوارد زیــر انجــام میگیــرد. کنتــرل و چــک مجــدد تاریــخ نســخه، کنت ـرل و چ ـک مج ـدد اعتب ـار دفترچ ـه، کنتــرل و چــک مجــدد مهــر و امضــا پزشــک بــر روی نســخه، مخــدوش نبــودن تاریــخ نســخه و مهــر و امضــا داروخانــه و مســئول فنــی داروخانــه در پشــت نســخه. درواقــع در ایــن قســمت نســخ بیمــهای بــرای آخریــن بــار بهطــور کامــل چــک شــده و بــرای ارســال بــه ســازمان بیمــه آم ـاده میش ـود. هرگون ـه اش ـتباهی در ای ـن مرحلـه صـورت گیـرد، جبرانناپذیـر بـوده و مشــمول کســورات میشــود. بررســی پــس از مشــخص شــدن رقــم نهایــی کســورات توســط ســازمانهای بیمهگـر نیـز اهمیـت دارد. در ایـن مرحلـه اس ـتعام مبل ـغ کل ـی کس ـورات مش ـخص میشـود. ایـن مرحلـه میتوانـد در کاهـش کسـورات احتمالـی در آینـده مفیـد بـوده و درواقـع جلـوی کسـورات احتمالـی بیشـتر را میگیــرد. این مرحله به این شکل انجام میگیرد: وارد شـدن بـه سـایت بیمه تأمیـن اجتماعی به آدرس TAMIN.DARMAN.IR وارد شـدن بـه قسـمت ورود بـه سیسـتم و واردکــردن نــام کاربــری و رمــز عبــور اختصاص ـی داروخان ـه. وارد شـدن بـه قسـمت کارت عملکـرد کــه میتــوان مبلــغ کلــی کســورات را در مـاه موردنظـر را رؤیـت کنیـم. وارد شـدن بـه قسـمت لیسـت کسـورات کــه در ایــن قســمت میتــوان ریــز م ـواردی ک ـه باع ـث کس ـورات داروخان ـه ش ـده را در م ـاه موردنظ ـر رؤی ـت ک ـرده و از طری ـق ش ـماره نس ـخه کس ـور خ ـورده، مـوارد مربوطـه را پـی گیـری کـرده و بـه اطـاع کلیـه کارکنـان داروخانـه رسـانده تا از کسـورات در ماههـای آینـده جلوگیـری ش ـود. بهعنوان مثال: اگــر در ریــز کســورات، کــد ژنریــک دارویــی ناشــناس ثبــت شــده باشــد، آن کــد را در سیســتم نرمافــزاری ثبــت نســخه اصــاح میکنیــم. اگــر دارویــی در تعهــد بیمــه نباشــد و بهاشــتباه در سیسـتم بیمـه محاسبهشـده بـود، آن دارو را اصــاح میکنیــم. اگــر دارویــی دارای اضافـه قیمـت بیمهای باشـد، قیمـت آن را در سیســتم اصــاح میکنیــم ...و الزم بــه ذکــر اســت داروخانههایــی کــه قیمـت زنـی دسـتی دارنـد، ایـن اطاعات را در اختیــار اپراتــور ثبتکننــده نســخ قـرار میدهنـد تـا اصاحـات الزم را نیـز در نرمافـزار خـود انجـام دهـد. گفتنــی اســت پاییــن آوردن مبلــغ کســورات در داروخانــه کار ســخت و پیچیـدهای نبـوده و فقـط باکمـی دقـت، آمــوزش و بهروزرســانی مــداوم بــه کارکنـان خـود میتـوان از میـزان بـاالی آن کاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.