یادداشت میهمان

novindaroo - - صنف -

فرصتــی بــه نــام صــادرات دارو بــه آفریقــا

دکتر مرتضی خیرآبادی عضـو هیئتمدیـره سـندیکای صاحبـان صنایـع داروهـای انسـانی ایـران صنعــت داروســازی کشــور در حــال حاضــر بــه چنــان رشــد و توســعهای رســیده اســت کــه بایــد بــه فراتــر از مرزهـا فکـر کنـد. ایـن در حالـی اسـت کــه بازارهــای دارویــی کشــوری چــون الجزایـر فرصـت مغتنمـی بـرای صنعـت داروس ـازی کش ـور فراه ـم ک ـرده اس ـت. راهبــرد سیاســتگذاران مــا در آینــده بایــد بــر تربیــت نیروهــای انســانی در حیطههــای بازرگانــی خارجی(داروســازی)، بازاریابــی بــا رویکــرد صــادرات ، مدیریــت ســرمایهگذاری بهخصــوص در بازارهــای هــدف بپــردازد و همچنیــن بــر توســعه زیرســاختهای خدمــات داروســازی در بخشهــای بالینــی و ســرپایی متمرکــز گــردد. یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای بــازار دارویــی الجزایــر ماننــد عــراق، عــدم توانایـی فعـاالن صنعـت داروسـازی ایـن کشـور در تولیـد داروهـای تخصصـی و حیاتـی اسـت. همیـن موضـوع فرصـت بسـیار مناسـبی را فـراروی تولیدکننـدگان کشــور قــرارداده اســت تــا بــا توجــه توانایــی خــود در تولیــد داروهــای تخصصـی ، بـازار چنـد هـزار میلیـاردی الجزایــر را در اختیــار بگیرنــد. شــرایط امــروز الجزایــر باعــث هجــوم اروپاییــان بــه ایــن کشــور بــرای ســرمایهگذاری شــده اســت. کشــور الجزایــر بــا ثبــت 6 هــزار دارو و 0۹ کارخانــه داروســازی، «شــاخ آفریقــا» نامیــده شــده اســت کــه ســرمایهگذاری در آنجــا بهمنزلــه ســرمایهگذاری در قــاره آفریقــا محســوب میشــود. بطوریکــه ســرمایهگذاران بزرگــی همچـون شـرکت دارویـی نوورودیسـک را بــه ســرمایهگذاری در ایــن کشــور تشــویق کــرده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.