خاصه خبر

novindaroo - - نشستخبری -

رئیـس سـازمان غـذا و دارو بـا بیـان اینکـه بهطـور تخمینـی میـزان قاچـاق تجهیـزات پزش ـکی 51درص ـد اس ـت، گف ـت: «طب ـق ارزیابیهـای بـه عمـل آمـده میـزان قاچـاق در حــوزه دارو نیــز کمتــر از 5 درصــد اس ـت.» دکتـر سـید علـی وکیلـی کارشـناس غـذا و دارو گفــت: «طــرح برچســب اصالــت و س ـامت کاال زی ـر نظ ـر س ـازمان غ ـذا و دارو بـرای محصـوالت وارداتـی و داروهای داخ ـل باقیم ـت بی ـش از 300 ه ـزار ری ـال ب ـا ه ـدف حف ـظ و ارتق ـا س ـامت م ـردم در ح ـال اجراس ـت وهموطن ـان ب ـا ارس ـال کدهــای منــدرج بــر روی برچســبهای الصاقــی بــه ســامانه مربــوط میتواننــد از اصالــت و ســامت کاال اطمینــان حاصــل کننـد.» امیـر مطلبـی رئیـس اداره بازرسـی و فنـی اداره کل داروی سـازمان غـذا و دارو هشـدار داد: «ترخیـص اقـام دارویـی همراه مسـافر و مرسـوالت پسـتی منـوط بـه بررسـی نوع و مقـدار آنهـا و اظهارنظـر کتبـی از سـوی نماینـده اداره کل نظـارت و ارزیابـی دارو و مـواد مخـدر حاضـر در گمـرکات اسـت.» مهنــدس ســیمین فقهــی مدیــر نظــارت بــر مــواد غذایــی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشـتی معاونـت غـذا و داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی اهـواز گفـت: «در سـالهای اخیــر، قاچــاق کاال بهویــژه در حــوزه آرایشــی و بهداشــتی در ســطح عرضــه کاهــش یافتــه اســت.» دکتــر امیرحســین جمشــیدی مدیــرکل نظ ـارت ب ـر فرآوردهه ـای طبیع ـی، س ـنتی و مکمــل ســازمان غــذا و دارو گفــت: «همــه دانشــگاههای علــوم پزشــکی در سراس ـر کش ـور بهتازگ ـی در ام ـر نظ ـارت بــر عرضــه فرآوردههــای طبیعــی ورود پیداکردهانــد و نظــارت بــر عطاریهــا چنــد برابــر و قاطعانهتــر خواهــد شــد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.