تهدیدی برای کی

novindaroo - - پروندهویژه -

نیازســنجی مناســب هــم نشــد ه ا ند ، فعاالن صنعت داروی کشور، سازوکار از ارزشافــزوده اســت امــا مالیــات بــر درآم ـد وج ـود دارد. ب ـا توج ـه ب ـه ای ـن اصـل کلـی کـه 20 درصـد هزینـه دارو بــه تولیدکننــده، 15 د ر صــد ایــن داروســاز ادامــه میدهــد: «از همــه ایـن تفاسـیر گذشـته نکتـه اصلـی کـه در سیاسـتهای کلـی نظـام سـامت ایـران نهفتــه اســت ایــن اســت کــه بهمنظــور جلوگیـری از ورود فشـار به مـردم، هزینه دارو پاییــن نگهداشــته میشــود. ایــن سیاسـت باعث میشـود قیمتـی را کـه بــر ا ی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.