نگاهی به 2 داروی جدید

novindaroo - - ذره بین - دکتر محمدرضا نیسیان فارماکولوژیست

نامژنریک: ACEBUTOLOL نامتجاری: SECTRAL گروه فارماکولوژی: بتابلوکر اشکال دارویی:

‪Cap.200 , 400 mg‬ موارد مصرف: هایپرتانسیون آریتمیهای بطنی آنژین صدری فارماکودینامی ـک و فارماکوکینتی ـک: ای ـن دارو بهصــورت انتخابــی گیرندههــای بتــا را در قل ـب بلــوک میکنــد و کمــی اثــرات ســمپاتومیمتیکی داخلــی دارد و ســرعت هدایــت در گــره AV و SA را کاهــش و قــدرت بروندهــی قلــب و انقبــاض قلبــی را کــم مینمایــد. ایــن دارو بهخوبــی جــذب شــده و شــروع اث ـر آن ظ ـرف 1/5 س ـاعت و پی ـک اث ـر آن ظـرف 2/5 سـاعت و طـول مـدت اثـر آن ظــرف 24 ســاعت اتفــاق میافتــد. مقدار مصرف:

در آریتمیهــای بطنــی: بزرگســاالن 200mg/bid کــه در صــورت نیــاز میتــوان جهــت کنتــرل بیمــاری دوز دارو را افزایــش داد. مقــدار مصــرف ایــن دارو روزانــه 600mg الــی 1200mg اســت. در هایپرتانسـیون: بزرگساالن 200mg/ bid و یــا بهصــورت یکبــار در روز 400mg بــوده کــه میتــوان در صـورت نیـاز دوز دارو را بـه 1200mg در دوزهــای منقســم Bid رســاند.

در آنژیــن صــدری: بزرگســاالن در شـروع 200mg/bid کـه میتـوان آن را تـا 800mg افزایـش داده تـا عائـم آنژیـن کنتـرل شـود و در صـورت نیـاز میتـوان بـاز هـم دوز آن را افزایـش داد تــا 1200mg/daily نکته: در بیمارانـی کـه عملکـرد کلیـوی آنهـا از حال ـت نرم ـال خ ـارج ش ـده نی ـاز ب ـه کاهــش دوز ایــن دارو وجــود دارد و در صورتــی کــه کلیرنــس کراتینیــن آنهــا 25-49ml/min باشــد، بایــد مقــدار دارو را تــا 50 درصــد کاهــش داده و اگــر کلیرنــس کراتینیــن آنهــا کمتــر از 25ml/min باشـد بایـد مقـدار دارو را تــا 75 درصــد کاهــش داد. در ســالمندان توصیــه میشــود کــه از دوزهــای باالتــر از 800mg اجتنــاب شــود. مصــرف ایــن دارو در کــودکان زیــر 12 ســال توصیــه نمیشــود. عــوارض جانبــی احتمالــی: هایپوگلیســمی، درد شــکم، تهــوع، اسـتفراغ، اسـهال، یبوسـت، سـوءهاضمه، نفــخ، میالــژی، آرترالــژی، ناتوانــی جنســی، بیخوابــی، ســرگیجه، ســردرد، افســردگی، خســتگی، هایپرســتزی، ادم، برادیــکاردی، افــت فشــارخون، درد در ناحیــه قفســه ســینه، نارســایی قلبــی، راشهــای پوســتی، ســرفه، برونکواسپاســم، دیــس پنــه. احتیاط ـات و من ـع مصرفه ـا: ای ـن دارو در بیماریهـای زیـر منـع مصـرف دارد: نارسایی قلبی اثبات شده و شدید شوک کاردیوژنیک برادیکاردی شدید و مداوم بلوک قلبی درجه 2 و درجه 3 ایـن دارو بایـد بـا احتیـاط در مـوارد زیـر اســتفاده شود: بیمــاران دچــار اختــاالت عملکــردی کبــد بیمــاران بــا بیماریهــای بر و نکو ا سپا ســتیک بیماران در خطر نارسایی قلبی دیابت نوع 1 و 2 بیماران دارای اختاالت عروق محیطی بیماران دارای هایپرتیروئیدیسم اثـرات دارو بـر تسـتهای آزمایشـگاهی: ایــن دارو ممکــن اســت ســطح خونــی گلوکــز را کاهــش و ســطح آلکالیــن فسـفاتاز، ‪SGPT ،SGOT ،LDH‬ و بیلیروبیــن را افزایــش دهــد. تداخــات دارویــی: اثــرات ضــد فش ـارخون ای ـن دارو ممک ـن آنتاگونی ـزه ش ـود در مص ـرف ت ـوام ب ـا محرکه ـای آلفــا آدرنرژیــک، ایندومتاســین و ســایر NSAIDهــا در هنــگام مصــرف بــا داروه ـای کاهن ـده قندخ ـون خوراک ـی و انسـولین ممکـن اسـت نیـاز بـه تنظیـم هــر 2 دارو و کنتــرل ســطح قندخــون باشــد. مصـرف در دوران بـارداری: جـزو گـروه B مصـرف در دوران شـیردهی: مصـرف آن در ایــن دوران توصیــه نمیشــود. نکته های مهم برای بیماران: دارو را بــه یکبــاره قطــع نکنیــد بلکــه آن را بایـد بـا کـم نمـودن دوز ظـرف دو هفتـه قطـع کـرد. در صــورت رســیدن نبــض بیمــار بــه کمتـر از 60 ضربـه در دقیقـه بایـد سـریعا ب ـه پزش ـک معال ـج ی ـا اورژان ـس خب ـر داده شــود.

داروی دوم:

نامژنریک: ADALIMUMAB نامتجاری: HUMIRA گ ـروه فارماکولـ وژی: آلفابلوک ـر (ض ـد آرتریـت)، فاکتـور نکـروز تومـور TNF اشکال دارویی:

INJ.40mg/0.8ml موارد مصرف: آرتریت روماتویید اسپوندیلیت آنکیلوزان آرتریت پسوریاتیک فارماکودینامیک و فارماکوکینتی ـک: این دارو جزئــی از آنتیبــادی مونوکلونــال انســانی نوترکیـب اسـت کـه TNF آلفـای انسـانی را مهــار میکنــد. نیمهعمــر دارو بیــن 10 تــا 20 روز اســت و زمــان شــروع اثــر و پیـک اثـر آن متغیـر و نامشـخص اسـت. مقــدار مصــرف: بزرگســاالن 40mg زیــر جلــدی هــر هفتــه نکته: مصـرف در کـودکان بـه علـت مشـخص نبــودن کارایــی و ایمنــی دارو توصیــه نمی شــو د . احتیــاط در مصــرف ایــن دارو در ســالمندان رعایــت شــود. عوارض جانبی احتمالی: راش، اریت ـم، خ ـارش در مح ـل تزری ـق، ســینوزیت، ،URTI تــورم و درد در محـل تزریـق، ترومبوسـیتوپنی، لکوپنـی، هایپرلیپیدمــی، ،UTI درد شــکم، درد پشــت، هماچــوری، پانســیتوپنی، خونریــزی، بدخیمــی، آنافیاکســی، تهــوع. احتیاطات و منع مصرفها: در بیمــاران دارای عفونــت فعــال و یــا کاهــش قــدرت سیســتم دفاعــی بــدن ایــن دارو منــع مصــرف دارد. ایــن دارو بایــد بــا احتیــاط در مــوارد زیــر اســتفاده شــود: بیماران با سابقه عفونت فعال بیماران مستعد ابتا به انواع عفونت مصــرف در بیمارانــی کــه در مناطقــی زندگــی میکننــد کــه در آنجــا هیستوپاسـما و توبرکلوزیـس اندمیکانـد. در بیمارانـی کـه دچـار اختـاالت دمیلینـه دسـتگاه عصبـی مرکـزی هسـتند. اثرات دارو بر تستهای آزمایشگاهی: ای ـن دارو ممک ـن اس ـت س ـطح آلکالی ـن فس ـفاتاز و کلس ـترول را ب ـاال بب ـرد. تداخـات دارویـی: مصـرف همزمـان ایـن دارو بــا واکســنهای ویــروس زنــده و آناکینــرا توصیــه نمیشــود. مصـرف در دوران بـارداری: جـزو گـروه B مصــرف در دوران شــیردهی: مصــرف ایــن دارو در دوران شــیردهی ممنــوع اســت، لــذا در صــورت ضــرورت بــه مصــرف ایــن دارو در ایــن دوران بایــد از دادن شــیر اجتنــاب کــرد. نکتههای مهم برای بیماران: توصیــه میشــود کــه هــر بــار جهــت تزریـق محـل آن عـوض شـود تـا محـل دچــار ســفتی، درد، قرمــزی و کبــودی نش ـود. بیمــار قبــل از شــروع درمــان بــا ایــن دارو بایــد از نظــر وجــود توبرکولــوز مخفـی بررسـی و در صـورت وجـود آن درمــان را شــروع کنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.