پر تیراژترین و تنها نشریه پزشکی دارویی دو زبانه

novindaroo - - اختصاصی -

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری دبیر علمی: دکتر هنگامه کیهانی دبیر تحریریه: محسن طاهرمیرزایی دبیر سایت: پدیده مظفری صفحه آرا و طراح گرافیک: پوریا تاجیک همکاران این شماره: دکتر احمد حلت، دکتر علی حاج رسولی ها، دکتر امین حسنوند، دکتر سعیده دارابی، دکتر محمدرضا نیسیان، دکتر عبدالرضا آقابزرگتر، دکتر مجید عیوضیایی، دکتر فرشــاد شــرفی، دکتر ناصر اشراقی، دکتر لیال معینی، دکتر خواجه وند، سیده فرزانه حسینی. با تشکر از: دکتر رسول دیناروند، دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر محمدرضا دری، دکتر علی داوودیــان، دکتر مرتضی خیر آبــادی، دکتر اکبر برندگی، سیدابراهیم هاشمی. تلفن دفتر مرکزی: 88481057 واحد اشتراک: 88106205-6 روابط عمومی: 88725385 سازمان آگهی ها: 88481058 رایانامه: m.novindaroo@gmail.com وبسایت: www.novindaroo.ir/.com پیامک : 300026160016 کانال تلگرام: @novindaroo صندوق پستی: 15875-7911 نشــانی نشــریه: تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شــیرازی شمالی، ســاختمان -111 پالک ،211 طبقه سوم، واحد 7 - کدپستی: 1586713137

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.