عــدم اجــرای تعهــدات بیمــهای، بحــران اقتصــادی بــه بــار مــیآورد

novindaroo - - گزارش -

مطالبــات داروخانههــا، شــرکتهای پخــش و تولیدکننـدگان دارو از مراکـز درمانی و بیمارسـتانها، مشــکلاتی اســت کــه ایــن روزهــا شــرکتهای دارویــی و مراکــز درمانــی و بهنوعــی هــر ارگان و نهـادی کـه بـا ایـن زنجیـره در ارتبـاط باشـد را نگـران کـرده اسـت. در سـال 90 طـی یـک تصمیم، 205 قلـم دارو وارد لیسـت بیمـه شـد کـه 43 قلـم آن در فارماکوپـه نبـود. اینجـا 2 نکتـه وجـود دارد، یکـی اینکـه تعـدادی دارو بـدون اینکـه قبـلاً وارد فارماکوپـه دارویـی ایـران شـده باشـد و ارزشـیابی و شناسـنامهدار شـود، وارد لیسـت داروهـای بیمهای شــده اســت. ایــن اشــکال دارد امــا اگــر فــرض کنیـم کـه همـه ایـن داروهـا در لیسـت فارماکوپـه ایـران وجـود داشـته، آیـا حتمـاً بایـد وارد لیسـت داروهــای ســازمانهای بیمــهای شــود؟ بایــد ایــن مشــکل کــه ســازمانهای بیمــهای مشــکل منابــع مالـی دارنـد، حـل شـود. میلیونهـا کارمنـد، کارگـر و صاحــبکار ســهمیه بیمــه خــود را میپردازنــد. کجــای کار اشــکال دارد کــه ســازمانهای بیمهگــر مـا همیشـه مشـکل منابـع را مطـرح میکننـد؟ اگـر بخـش خصوصـی وارد ایـن کار شـده و عهـدهدار و متولـی بیمـه کارگـری میشـد، چنیـن مشـکلاتی وجـود نداشـت. تمـام اینهـا ناشـی از ایـن اسـت کـه بهـرهوری پاییـن اسـت و مدیریتهـای سـوء در سـازمانهای بیمهگـر داریـم کـه مشـکل منابـع مالـی را ایجـاد کـرده اسـت. اصـولاً در تمـام امـور بهخصـوص کسـبوکار کـه دولـت دخالـت دارد، مشـکلات فراوانـی ایجـاد شـده اسـت. ماننـد عـدم رقابتپذیــری صنعــت مــا و صــادرات منفــی دارو و.... حضــور حداکثــری ســازمانهای دولتــی در مســائل اقتصــادی بــرای کشــور نتایــج خوبــی نداشــته اســت. الآن همــان آینــدهای رقــم خــورده کـه قبـلاً پیشبینـی میشـد. ایـن موضـوع شـامل ســازمانهای بیمــهای هــم میشــود. تصــور بنــده بـر ایـن اسـت کـه هـر دارویـی کـه پروسـه تائیـد

رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.