قدرت بالای ایران در تولید داروهای درمان ناباروری

novindaroo - - مصاحبه - زهرا حیدر عضو هیئتعلمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

امــروز اگرچــه ممکــن اســت تغییــر چندانــی در میــزان شــیوع نازایــی اتفــاق نیفتــاده باشــد، امـا مراجعـه بـرای درمـان بیشـتر شـده و البتـه دلایـل مراجعـه ایـن افـراد نیـز مقـداری تفـاوت کــرده اســت. شــاید قبــلاً فاکتورهــای لولــهای و چســبندگیهای لگنــی جــزء عوامــل اصلــی مراجعـه بـرای درمـان بودنـد، امـا امـروز کاهـش ذخیــره تخمدانــی یکــی از مهمتریــن عللــی اســت کــه باعــث میشــود زوجیــن نابــارور بــرای درمــان مراجعــه کننــد. خوشــبختانه درزمینــهٔ درمــان نابــاروری و خصوصــاً تکنیکهــای آزمایشــگاهی پیشــرفتهای زیــادی داشــتیم. از آنجــا کــه تقریبــاً 50 درصــد درمــان کمــک بــاروری بــه تکنیکهــای آزمایشــگاهی وابســته اســت، آمــار بــاروری در کشــور بیشــتر شــده اســت. تـا چنـد سـال پیـش آمـار موفقیـت بـاروری مـا 20 درصـد بـود امـا امـروز ایـن آمـار بـه 35 تـا 40 درصـد رسـیده اسـت. در گذشـته مشـکلات زیـادی در دسترسـی بـه انـواع داروهـا داشـتیم، امـا هماکنـون ایـن نـوع دغدغههـا را نداریـم و تقریبـاً هـر دارویـی را کـه بخواهیـم در دسـترس مــا وجــود دارد. خــاص آنکــه شــرکتهای ایرانـی نیـز وارد حـوزه تهیـه ایـن داروهـا شـده و کار مــا را راحــت کردهانــد. در شــرایط کلــی وضعیــت درمــان نابــاروری در ایـران قابـل مقایسـه بـا جهـان اسـت. البتـه برخــی تکنیکهــای خیلــی پیشــرفته بــرای افــرادی کــه مشــکلات ریــز ژنتیکــی دارنــد و درمــان آنهــا نیازمنــد تجهیــزات آزمایشــگاهی خیلــی پیشــرفته اســت، وجــود دارد کــه واقعــاً امــکان ایجــاد آن در ایــران میســر نیســت. در ایــن گــروه خــاص مــا عقــب هســتیم. امــا در کل بــه دلیــل ارتباطــات گســتردهای کــه امــروز بهواسـطه جهـان الکترونیـک وجـود دارد، همـه بهراحتــی میتواننــد دادههــا و اطلاعــات را بــا هــم بــه اشــتراک بگذارنــد. دادههــای علمــی را ردوبـدل و از تجربیـات یکدیگـر اسـتفاده کننـد. امــروز بــا کمــی بررســی بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه حتــی در افــراد جــوان، ذخیــره تخمــدان و کیفیــت عملکــرد آن بســیار نــزول کــرده اســت. امــروز ایجــاد تمایــل بــه ازدواج بــا تأخیــر و بــاروری در ســنین بالاتــر، از مشــکلات اصلــی جامعــه ایــران اســت کــه بخشــی از آن بــه دلیــل پیشــرفتهای صــورت گرفتــه در عرصههــای گوناگــون و افزایــش ســطح تحصیــلات بانــوان اســت. آنچــه مســلم اســت اینکــه در ســن بــالای 35 ســال، ذخیــره تخمــدان کاهــش پیــدا میکنــد و بــالای 37 ســال، ایــن کاهــش بارزتــر میشــود. از طرفــی خیلـی از افـراد بـه دلیـل فرمایـش مقـام معظـم رهبــری در خصــوص فرزنــد آوری، قصــد دارنــد در ســنین بالاتــر بــرای فرزنــد بعــدی اقــدام کننــد. شــاید یکــی از دلایــل مراجعــان مــا ایــن مســئله باشــد. راهکارهـای مقابلـه بـا افزایـش سـن بـاروری احتیــاج بــه فرهنگســازی دارد. بایــد برخــی آموزشهـای بهداشـتی را در رابطـه با سـلامت کل جامعـه بـه ایـن افـراد بدهیـم. سـن بـرای مـرد و زن، یـک نقـش مهـم در تولیـد فرزنـد دارد. بایــد رفتارهایــی را کــه روی بــاروری و توانایـی بـاروری تأثیـر میگذارنـد، بـه مـردم تذکــر دهیــم. الآن اکثریــت جامعــه نمیداننــد کــه قلیــان، چنــد برابــر ســیگار ضــرر دارد. کمــا اینکــه دختــران جــوان مــا بــرای تفریــح از قلیــان اســتفاده و ایــن حرکــت را نوعــی پرســتیژ اجتماعــی تلقــی میکننــد. ایــن رفتــار کامــلاً غیربهداشــتی، بــه دلیــل فقــر فرهنگــی جامعــه و عــدم اطــلاع از مســائل ســلامتمحور جامعــه اتفــاق افتــاده اســت. از طرفــی بهوفــور بــا آلودگــی محیــط، غــذا، آب، مــواد غذایــی و ... برخــورد میکنیــم و مســلم اســت کــه همــه ایــن مــوارد تأثیــر منفــی روی وضعیــت بــاروری میگــذارد. بــه نظــر مــن رســانهها بایــد دســتبهکار شــده و محتواهــای آموزشــی درزمینــهٔ رفتارهــای بهداشــتی و تغذیــه مناســب تولیــد کننــد. از طرفــی رژیــم غذایــی مناســب اهمیــت زیــادی بــرای بــاروری دارد. مثــلاً مــا یــک رژیــم غذایــی بــرای کاهــش وزن و یــک رژیــم غذایــی بــرای فشــارخون داریــم. درزمینــهٔ بــاروری هــم وضعیــت همیــن اسـت و رژیـم غذایـی آن تأکیـد زیـادی روی میــزان چربیهــای موردنیــاز و ســایر مــواد ضــروری دارد. ایــن رژیــم قبــلاً تنهــا بــرای کســانی بــود کــه تنبلــی تخمــدان داشــتند و میبایــد بــه خاطــر برخــی مشــکلات، دقــت بیشــتری در تغذیــه خــود داشــته باشــند. امــا بــه عقیــده مــن امــروز بایــد ایــن رژیــم را بــه کل جامعــه تعمیــم دهیــم. چــون متأســفانه عـادات غذایـی نامطلـوب در جامعـه در حـال پیشــرفت اســت. امــروز کمتــر خانمــی را پیــدا میکنیــد کــه در خانــه مشــغول آشــپزی اســت و اکثریــت قریــب بهاتفــاق از غذاهــای آمــاده و فســت فودهــا اســتفاده میکننــد. چطــور میتــوان اطمینــان کــرد کــه در تهیــه غذاهــای فســتفود از روغــن ســالم اســتفاده می شــود؟ مشــکلاتی نظیــر آلودگــی آبوهــوا، دود، گاز و ... کــه خــارج از کنتــرل ماســت، اگــر قــرار باشــد رژیــم غذایــی را نیــز کنتــرل نکنیــم، نتیجــه ایــن میشــود کــه مطابــق نتیجــه آزمایشهــا، کیفیــت اســپرم آقایــان بســیار پاییــن رفتــه اســت. بالاخــره بایــد یــک کار اساســی و ریشــهای بــرای آن انجــام دهیــم. در خصــوص رابطــه میــان مصــرف قلیــان و نابــاروری، ادعاهــای مــا بایــد بــر اســاس مطالعــات و تحقیقــات باشــد. در ایــن میــان ســیگار تأثیــر منفــی اثبــات شــدهای روی نابــاروری دارد. ســیگار حتــی میتوانــد ســن تخمــدان را در یــک خانــم ســیگاری تــا 10 سـال پیرتـر کنـد و در آقایـان هـم تأثیـر منفـی داشـته باشـد. در کشـورهای خارجـی از آنجـا کــه اســتعمال قلیــان خیلــی بــاب نیســت، تحقیقاتـی نیـز در ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه اســت. امــا بــر اســاس شــواهد بــه دســت آمــده از تحقیقــات بالینــی واضــح اســت کــه دود قلیــان چنــد برابــر ســیگار تأثیــر منفــی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.