ادامه سرمقاله

novindaroo - - مصاحبه -

خــود را از طــرف وزارت بهداشــت طــی کــرد، حتمــاً بایــد وارد فارماکوپــه بیمــه شــده و بیمــار بتوانــد بهراحتــی آن را دریافــت کنــد، وگرنــه در آینـده دوبـاره بیمـاران بـا داروهـای گرانقیمـت و نسـخهای کـه پزشـک بـرای آنهـا تجویـز میکنـد، ســرگردان میشــوند. مشــکل تأخیــر پرداخــت ســازمانهای بیمهگــر بایــد بهیکبــاره حــل شــود. ایــن موضــوع پیچیـدهای نیسـت. حـدود 35 سـال اسـت کـه در هیئتمدیـره انجمـن هسـتم و در شـورای داروخانه بـودهام، امـا بایـد بگویـم کـه راجـع بـه مطالبـات داروخانههــا درســت در نقطــه اول قرارگرفتهایــم. بــا حضــور دکتــر کبریایــیزاده و دکتــر نوربخــش امیـدوار بودیـم ایـن مشـکل حـل شـود. در ابتـدای حضــور ایشــان در صحنــه بیمــه تــا حــدودی مشــکلات حــل شــد، امــا دوبــاره در بعضــی شهرسـتانها تأخیـر طولانـی پرداخـت را مشـاهده میکنیـم. پیـام مـن بـه مسـئولان سـازمان بیمـه این اسـت کـه معیشـت اکثـر داروخانههـا از راه فـروش دارو تأمیــن میشــود. از میــان داروســازان تنهــا اقلیتـی هسـتند کـه چندیـن شـغل دارنـد. اکثریـت داروسـازان تنهـا راه معیشتشـان داروخانـه اسـت و زمانــی کــه ســازمانهای بیمهگــر بــه تعهــدات خـود عمـل نمیکننــد، معیشـت آنهــا در بحـران اقتصــادی کشــور بــه خطــر میافتــد. اولیــن پیامــد منفــی ایــن معضــل، کمرنگشــدن خدمـات علمـی داروسـازان اسـت. در حـال حاضر در داروخانههایـی کـه فـروش پایینـی دارنـد، ارائـه خدمــات علمــی بســیار چشــمگیر اســت؛ زیــرا آنهـا زمـان کافـی بـرای صحبـت بـا بیمـار را دارند تـا آنچـه در دانشـگاه آموختهانـد، بـه بیمـار منتقـل کننـد. زمانـی کـه ایـن خدمـات علمـی بـه صفـر برسـد، دولـت، نماینـدگان مجلـس و قـوه قضاییـه از داروخانههــا ناراضــی میشــوند و ایــن ســؤال پیـش میآیـد کـه مگـر ایـن داروخانههـا داروسـاز ندارنـد؟ درنتیجـه هویت و عـزت داروسـازان لطمه میخـورد. بسـیاری از داروسـازان نیـز دسـت از کار خـود میکشـند و بـه کشـورهای دیگـر مهاجـرت میکننــد. همهچیــز یکطرفــه اســت یعنــی ایــن روزهــا ســازمانهای بیمهگــر از 2 تــا 8 مــاه پرداخــت نداشــتهاند امــا اگــر شــما در پرداخــت مطالبـات بیمـه کارگریتـان کوتاهـی کنیـد، شـما را جریمـه میکننـد. آنهـا در موقـع مقـرر مطالبات خـود را از داروخانههـا میگیرنـد امـا بـه تعهـدات خــود پایبند نیســتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.