علت فوت بیمار پنیسیلین گرفته، هنوز مشخص نیست

بررسی نوین دارو از مشکلات احتمالی برخی پنیسیلینهای تولید داخل

novindaroo - - گزارش داغ - فرحناز احمدی

زمـان مـا کـه اینگونـه نبـود امـا در حـال حاضــر در دهــهای زندگــی میکنیــم کــه دیگـر در هیـچ مرکز درمـان، اتـاق تزریقات و هیـچ بیمارسـتانی بـدون گرفتـن تسـت اولیــه آمپــول پنیســیلین را بــرای بیمــار تزریــق نمیکننــد. اینکــه آیــا مــواد اولیــه تغییـر کـرده و پزشـکان نگـران شـدهاند و تسـت قبـل از تزریـق را اجبـاری کردهانـد، یــا زمــان گذشــته بیتوجهــی میشــد و امکانـات و اهمیـت بـه حـال بیمـار تـا این حـد وسـیع نبـود، بمانـد. حـال بعـد از ایـن همـه مراقبـت، چنـدی پیـش شـاهد فـوت یکـی از هموطنانمـان بودیــم کــه البتــه عنــوان شــد کــه علــت مــرگ تزریــق پنیســیلین بــوده اســت. چنـدی پیـش بـود کـه در فضـای مجـازی شــاهد انتشــار نامــهای از معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی نیشــابور بودیـم بـا ایـن متـن: «احترامــاً پیــرو گــزارش یــک مــورد مــرگ متعاقــب تزریــق پنیســیلین 6.3.3 بــا توجــه بهاحتمــال وجــود مشــکل در داروی تزریقــی و همچنیــن زمانبــر بــودن تحقیقــات تکمیلــی و نظــر کارشناســی ســازمان غــذا و دارو در ایــن خصــوص مقتضــی اســت تــا اطـلاع ثانـوی در صـورت وجـود ویـال پنیســیلین 6.3.3 بــا شــماره ســاخت 561601 بــا تاریــخ انقضــاء 10/2019 مربـوط بـه شـرکت داروسـازی جابرابـن حیــان از توزیــع آن در نســخ بیمــاران خــودداری بــه عمــل آیــد.» تصویـر ایـن نامـه طولـی نکشـید کـه در تمامــی گروههــای بهداشــت، پزشــکی و دارویــی انتشــار پیــدا کــرد. بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت دارویــی جابــر ابــن حیــان، مســئولان ایــن شــرکت نیــز از طریـق فضـای مجـازی بـا ایـن موضـوع مواجــه شــدند. علــی مــراد، مدیرعامــل شــرکت دارویــی جابــر ابــن حیــان در گفتوگــو بــا خبرنــگار نویــن دارو در ایـن خصـوص گفـت: «بعـد از مواجهـه بــا چنیــن متنــی در فضــای مجــازی بــا تعجــب و حیــرت زیــاد بــا معاونــت دارویـی دانشـگاه علـوم پزشـکی نیشـابور تمــاس گرفتــه و خواســتار توضیحــات بیشــتر شــدیم.» وی ادامــه داد: «بــه همیــن منظــور و بـرای پیگیـری هـر چـه بیشـتر موضـوع، همــکاران و متخصصــان خــود را راهــی کــرده و آزمایشهــای و نمونهبرداریهــا از آمپــول یادشــده انجــام گرفــت کــه خوشـبختانه چنیـن مـوردی در هیچکـدام یافــت نشــد.» وی تصریــح کــرد: «مــا از معاونــت داروی نیشــابور خواســتیم کــه بــرای شــرکت کامــلاً توضیــح دهنــد کــه بــا چــه آزمایــش و جوابــی و بــه اسـتناد بـه کـدام مـدرک و تسـتی چنیـن نتیجـهای حاصـل کـرده و چنیـن نامـهای را نوشــته و انتشــار دادهانــد؟» علـی مـراد توضیـح داد که متأسـفانه هنوز مـدرک و آزمایشـی بـه دستشـان نرسـیده و باوجـود درخواسـت شـرکت جابـر ابن حیـان مبنـی بـر دریافـت پرونده پزشـکی بیمـار متوفـا جهـت بررسـیهای بیشـتر، هنـوز ایـن پرونـده و مـدارک بـه دسـت شـرکت نرسـیده اسـت. وی گفــت: «مــا همچنــان پیگیــر ایــن ماجـرا هسـتیم و از تمامـی همـکاران خود در وزارت بهداشـت و نیـز همـکاران خـود در شـرکت جابـر ابـن حیـان خواسـتهایم کــه پیگیــر ماجــرا باشــند و تــا روشــن نشـدن موضـوع اطلاعـات بیشـتری نـدارم کـه بخواهـم بـه شـما بگویـم. باید مـوارد متعـدد بررسـی شـود و مـا ببینیـم کـه بـه چــه علــت چنیــن اتفاقــی افتــاده و آیــا بهواقــع چنیــن مــوردی وجــود داشــته اســت؟ بایــد پرونــده پزشــکی بیمــار بررســی شــود کــه ببینیــم آیــا امکانــات بازگشـت بیمـار و احیـای آن فراهـم بـوده اسـت. بعـد از رسـیدن بـه ایـن سـؤالات اســت کــه مــا نیــز میتوانیــم جوابگــوی ســؤالات شــما باشــیم». مدیرعامــل شــرکت دارویــی جابــر ابــن حیـان یـادآور شـد: «ایـن شـرکت یکـی از بهتریــن و خوشنامتریــن شــرکتهای دارویــی کشــور اســت کــه ســالیان ســال اسـت محصـولات باکیفیتـی را بـه جامعـه عرضــه میکنــد. همــکاران مــا در ایــن شــرکت بــا تــلاش بیوقفــه ســعی در بــرآورده کــردن نیــاز کشــور دارنــد. امــا انتشــار چنیــن مطالــب بــی انصافانــه ای در خصــوص تولیــدات شــرکت، همــکاران را دلســرد و خســتگی را بــر تــن همــه مــا بهجــای میگــذارد.» وی ادامــه داد: «اینگونــه مــوارد بههرحــال خسـارتهای مالـی و روحـی بسـیاری را بــرای شــرکتها بــه همــراه دارد و بایــد سـعی شـود تـا اطمینـان حاصل نکـردن از موضوعـی، چنیـن مـواردی انتشـار نیابـد». علــی مــراد در پاســخ بــه ایــن ســؤال خبرنـگار مـا کـه فکـر میکنیـد بازنشـر اینگونــه مــوارد در گروههــای دارویــی و پزشــکی تــا چــه حــد میتوانــد بــه رقابــت ناســالم بیــن شــرکتهای دارویــی برگــردد، گفــت: «هــر چیــزی امــکان دارد. امــا مــن دلــم نمیخواهــد چنیــن گمانــی ببــرم و چنیــن تصــوری در مــورد همــکاران خــود داشــته باشــم و امیــدوارم کــه چنیــن چیــزی نباشــد. امــا درهرصــورت بازنشــر ایــن مــوارد توســط پزشــکان و بهخصــوص داروســازان کــه خــود متخصصیــن ایــن امــر هســتند و میداننــد کــه بــا تزریــق داروی عضلانــی مــرگ ناگهانــی اتفــاق نمیافتــد و ممکــن اســت فقــط شــوک انافیلاکســی باشــد، ناراحتکننــده اســت. توقــع و انتظــار مــا ایــن اســت کــه حداقــل همــکاران داروســاز مــا از نشـر چنیـن مـواردی جلوگیـری کننـد». گفتنــی اســت در خردادمــاه ســال جـاری نیـز نامـهای مشـابه در خصـوص مشــکلدار بــودن آمپــول پنیســیلین همیــن شــرکت منتشــر شــد کــه در پــی آن یکســری از آمپولهــای مذکــور از ســطح کشــور جمــعآوری شــد. بــا پیگیریهایــی کــه همــان زمــان از شــرکت جابــر ابــن حیــان انجــام شــد، مدیرعامــل شــرکت چنیــن پاســخگو بــود: «داروســازی جابــر ابــن حیــان یکــی از حســاسترین خطــوط تولیــد اســتریل خاورمیانـه را داراسـت کـه سـالانه بیـش از نیمــی از پنیســیلین تزریقــی کشــور را تأمیــن میکنــد. در دیمــاه گذشــته در اقدامــی حرفــهای و بــا شــجاعت مســئول محتــرم فنــی طــی نامــهای سرگشــاده و بــه دلیــل تشــکیک در وجـود آنتیتوکسـین یـک بـچ از داروی پنیســیلین 1200000 را در اصطــلاح ریــکال )فراخوانــدن و برگشــت دادن بــه شــرکت( کــرد، در کمتــر از یــک روز حــدود 99.99 در صــد از ایــن بــچ تولیــدی بــه اذعــان مدیــرکل نظــارت و ارزیابــی دارو و مــواد مخــدر بــه شــرکت عــودت داده شــد تــا بــرای بررســیهای بیشتــر و حفــظ منافــع شــرکت، کنترلهــای بعــدی مطابــق بــا بهروزتریــن اســتاندارهای جهانــی صــورت بگیــرد. فراخوانــدن دارو از شــرکتهای پخشــی بــه دلایــل مختلفــی صــورت میپذیــرد کــه امیــد اســت تــا متخصصیــن امــر در ایــن مــورد بیشــتر بنویســند، ولــی نکتــه ظریـف ایـن اسـت کـه فضـای مجـازي با سـرعتي باورنکردنـي تنهـا یکـروی سـکه را برجســته کــرد و بــه نــاگاه موضوعــي فنــي و ســازماني بــه جنجالــي خبــري و اجتماعـي تبدیـل شـد کـه حساسـیتهای زیـادي را برانگیخـت و موجبـات نگرانـي مدیــران داروســازي و حــوزه ســلامت را فراهــم کــرد. هرچنــد نبایــد از واکاوي علـت وقـوع غافـل مانـد تـا مانـع بـروز حــوادث مشــابه شــد امــا شــرایطی بــه وجــود آورد کــه ایــن اقــدام بهموقــع و حــس مســئولیتپذیری تشــخیص ســره از ناســره را ســختتر کــرد و بــه نــاگاه موضوعـي فنـي و سـازماني بـه جنجالـي خبــري و اجتماعــي تبدیــل شــد کــه حساســیتهای زیــادي را برانگیخــت و موجبــات نگرانــي مدیــران داروســازي و حــوزه ســلامت را فراهــم کــرد». درواقـع اگرچـه ایـن 2 مـورد در خصوص یـک نـوع آمپـول از یـک شـرکت دارویی اتفــاق افتــاد امــا دو موضــوع کامــلاً متفــاوت اســت کــه در حــال حاضــر در کنـار هـم آورده شـده و برخـی را مجـاب میکنــد کــه تأکیــد داشــته باشــند کــه آمپــول پنیســیلین شــرکت جابــر ابــن حیــان مشــکلآفرین اســت. گفتنــی اســت یــک روز بعــد از انتشــار ایـن نامـه، معاونت غـذا و داروی دانشـگاه علــوم پزشــکی نیشــابور نامــه دیگــری مبنــی بــر بیخطــر بــودن همــان دارو منتشـر میکنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه اکبـر عبدالهـی اصـل مدیـرکل نظـارت و ارزیابـی دارو و مـواد مخـدر سـازمان غـذا و دارو نیــز طــی نامــهای بیخطــر بــودن آمپــول مذکــور را تائیــد میکنــد. مدیـرکل نظـارت و ارزیابـی دارو و مـواد مخــدر ســازمان غــذا و دارو بــه شــرح ذیـل بخشـنامهای بـه معاونان غـذا و دارو دانشــگاههای علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی سراســر کشــور بــا ایـن مضمـون ارسـال کـرد: «خـط تولیـد ویــال هــای تزریقــی پنیســیلین شــرکت جابـر دارای شـرایط مناسـب و قابلقبـول تولیـد ویـال هـای تزریقـی هسـت. منبـع تأمیــن مــاده اولیــه تولیــد پنیســیلین طــی بازدیدهــای انجامشــده و بررســی مســتندات منبــع قابــل قبولــی بــوده و تاکنـون نیـز از منبـع فـوق مرجوعـی مـاده اولیــه گــزارش نشــده اســت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.