یادداشت مهمان

novindaroo - - گزارش داغ -

اهمیــت نقــش مدیریــت علمــی نســبت بــه مدیریــت پزشــکی در واحــد درمانــی

سیده فرزانه حسینی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مدیریــت خدمــات بهداشــتي ـ درمانــي بهعنـوان مدیـر بخـش بهداشـت و درمـان عمدتـاً بـا بیمـاران؛ یعنـي بـا ضعیفتریـن، مظلومتریــن، نیازمندتریــن، حســاسترین و ناشــکیباترین انســانها روبروســت و از ســوي دیگــر بــا اســترس، اضطــراب، کمبودهــا، نواقــص، نارضایتيهــا و برخوردهـاي متنـوع سـروکار دارد؛ بنابرایـن بایــد از پختگــي، تحمــل و شــکیبایي برخـوردار باشـد. همچنیـن لازم اسـت کـه ازنظـر جسـمي و روحـي قـوي بـوده و در تصمیمگیــري قاطــع باشــد. در کشــورهاي مختلــف گرایشــي قــوي درخصــوص تغییــر و اصــلاح نظــام ســلامت بــا محوریــت بــازار و اســتفاده از سـازوکارهای اقتصـادي آزاد، شـکل گرفتـه اسـت. سـابقه تأسـیس رشـته تحصیلـی بـا عناویــن مدیریــت بیمارســتان و اداره امــور بیمارســتانها در ایــران، بــه ســال 1335 برمیگـردد کـه در آن زمـان وزارت بهـداری، برنامههایــی بهصــورت آمــوزش ضمــن خدمــات ارائــه میکــرد و ازنظــر مالــی از طــرف ســازمان برنامــه حمایــت میشــد. بیمارســتانها عــلاوه بــر تولیــد خدمــات بهداشـتی و درمانـی بهعنـوان یـک سـازمان اقتصـادی در همـه جهان شـناخته میشـوند و بسـیاری نیـز از فعالیتهـای بیمارسـتانی بهعنــوان صنعــت بیمارســتان نــام میبرنــد و دیدگاههــای دیگــری هــم بیمارســتان را بهعنـوان یـک بنـگاه اقتصـادی میشناسـند. وجـود ایـن دیدگاههـا و نیـز گـردش مالـی بــالا، وجــود نیــروی انســانی متخصــص، وجــود انبوهــی از دســتگاهها و ابزارهــای تشــخیصی و درمانــی ســبب میشــود تــا نحــوه اداره امــور بیمارســتانها از اهمیــت خاصـی برخـوردار شـود. به همیـن منظور دانشـمندان علـوم مدیریت و اقتصـاد تلاش میکننــد تــا بهتریــن مدلهــای اداره امــور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.