خاصه خبر

novindaroo - - علمی -

ســید محمــود تــارا رئیــس دفتــر آمــار و فنــاوری اطلاعــات وزارت بهداشــت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا اشـاره بـه اینکـه بسـترهای لازم بـرای الکترونیکـی شــدن نســخههای پزشــکان فراهــم نشــده اســت، گفــت: «کمتــر از 10 درصــد مطــب پزشــکان دارای ســامانه الکترونیکــی هســتند.»

بــا توافــق وزرای ارتباطــات و بهداشــت مشـکل دارو بـرای همیشـه در کشـور از طریـق ایجـاد زیرسـاخت و فعـال کـردن سیســتم نرمافــزاری متمرکــز در سراســر کشــور بــرای همیشــه حــل میشــود.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه راههــای متعــدد و متنوعــی بــرای قاچــاق وجــود دارد، گفــت: «مرزهــای طولانــی کشــور متأســفانه بهطــور کامــل قابــل کنتــرل نیســتند. حتــی ممکــن اســت از راههــای رســمی ماننــد مناطــق آزاد و ویــژه، بازارچههــای مــرزی و گمــرک هــم سوءاســتفاده شــود.»

دینارونــد میگویــد موضــع وزارت بهداشـت در مـورد محصـولات تراریخته «احتیــاط» اســت، تاکنــون فقــط بــرای سـویا و ذرت مجـوز صـادر شـده اسـت و صـدور مجـوز بـرای ایـن محصـولات شــروطی دارد.

دکتــر ›ســید مؤیــد علویــان‹ در نامــهای خطــاب بــه دکتــر ›رســول دینارونــد‹ ضمــن بیــان اهمیــت بیماریهــای کبــدی در ایــران بــه کاهــش قیمــت جهانــی ایــن دارو و در دســترس بــودن آن بــرای کشــورهای همســایه بــا تولیــد کشــور هندوســتان بــا قیمــت ارزانتــر اشــاره کــرد.

فرمانــده انتظامــی تهــران گفــت: «انجــام تتــو و خالکوبــی در آرایشــگاهها غیرقانونــی اســت، اگرچــه مــا برخــورد میکنیـم امـا وزارت بهداشـت هـم بایـد ورود کنــد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.