معضل «ناصرخسرو»

novindaroo - - پرونده ویژه -

اینجــا رفتوآمــد بســیار اســت، امــا هیچکـس خوشـحال نیسـت. معضلـی در قلـب اقتصـادی پایتخـت کـه حتی بــرای مســئولانش هــم تنهــا قابــل وصــف اســت و نــه قابلحــل. همــه میشناســندش و از وجــودش بهطــور کامــل آگاهــی دارنــد. سالهاســت کــه بینگرانــی فریــادش کردهانــد و حــالا بــر ســر خیابانهایــی کــه ســنگفرش شــده و قــرار اســت پیـادهراه گردشـگری تجـاری پایتخـت باشــد، تنهــا موتورســیکلت پــارک نیســت. اینجــا ناصرخســرو اســت. از شــمال بــه میــدان توپخانــه میرســد و از جنــوب ســر در 15خــرداد دارد. در ســال 1285 بنــا شــده و بــه نــام ناصرالدیــن شــاه ناصریــه نامگــذاری شــد و حــالا ناصرخســرو اســت. قلــب تجــارت داروهــای نایــاب و کمیـاب و ممنوعـه. آوازه گرمـی بـازار تقلـب در ایـن خیابـان آنچنـان بلنـد اسـت، کـه دیگـر حتـی بـه دوربیـن فروشــیهایش هــم نمیتوانــی اعتمــاد کنــی. امــا وقتــی آخریــن ریســمان پیونــدت بــه ایــن دنیــا همیــن دارو باشــد، دیگــر داروی تاریــخ گذشــته و تقلبــی و پولهــای بــه فنــا رفتــه برایــت هیــچ توفیــری نــدارد. «پدیـده ناصرخسـرو را نمیتـوان رفاقتـی حـل کـرد.» ایـن سـخن شـاهبیت اولیـن همایـش ارتقـای سـلامت اداری و مقابلـه بـا فسـاد بـود کـه در واپسـین روزهـای پاییــزی، متولیــان داروی کشــور را در ســالن جلســات آزمایشــگاه مرجــع سـازمان غـذا و دارو بـه دور هـم جمـع کـرد. رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی در ایــن همایــش بــا تأکیــد بــر مقابلــه بــا قاچـاق دارو گفـت: «پدیـده ناصرخسـرو را نمیتــوان رفاقتــی و دوســتانه حــل کــرد.» او در رابطــه بــا طــرح مبــارزه بــا قاچــاق دارو در ناصرخســرو گفــت: «طـرح ناصرخسـرو همچنـان پابرجاسـت و بــهزودی بــه بخشهــای دیگــر هــم ورود میکنیــم و دولــت هــم حمایــت می کنــد . »

مــردم تســلیم نظــام دارویــی کشــور هســتند

علیرضـا جمشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم بـه دلیـل عـدم قـدرت تشـخیص و اعتمــاد، تســلیم نظــام داروئــی و درمانـی کشـور هسـتند، گفـت: «همیـن امــر ایجــاب میکنــد کــه نظــارت بیشــتر باشــد. متأســفانه بعــد از اجــرای اعــدام بــاز شــاهد پدیدههــای فســاد در کشــور هســتیم.» وی در خصــوص اقدامــات ضــروری بــرای مقابلــه بــا فســاد، گفــت: «مهمتریــن بحــث در ایــن خصــوص، قانونگرایــی مســئولان اســت. عــلاوه بــر ایــن شفافســازی میتوانــد از فســاد جلوگیــری کنــد.» جمشــیدی در خصــوص وضــع قواعــد خــاص بــرای مســئولان گفــت: «در بســیاری از کشــورها بــرای مســئولان قواعــد خاصــی تصویبشــده اســت. بهطوریکــه اجــازه دریافــت هدیــه از نزدیکانــش را هــم تــا مبلــغ کمــی دارنــد.» جمشــیدی بــا اشــاره بــه توســعه رســانههای جمعــی گفــت: «مــرز بیــن جسـتجوگری و پرسـش گـری رسـانهها بایــد تفکیــک شــود و ایــن مســائل میتوانــد بــه کنتــرل پدیــده فســاد کمـک کنـد. در کنـار ایـن مـوارد، نقـش مراجــع انتظامــی و قضایــی هــم مهــم اســت.» وی در خصــوص پیشــگیری از بــروز فســاد، گفــت: «امــروز رســیدگی بــه امــر قاچــاق از اولویــت جــدی برخــوردار اســت. اخیــراً دیدیــم در داروهایــی کــه در انبارهــای قاچــاق کشــف شــد، شــیوه نگهــداری داروهــا در انبارهــا بههیچوجــه اســتاندار نبــود».

گرایــش مــردم و مســئولان بــه داروهــای خارجــی اســت

جمشــیدی بهضــرورت فرهنگســازی در جامعـه اشـاره و تصریـح کـرد: «هنـوز مــردم و برخــی از مســئولان داروهــای خارجـی را بـه داروهـای داخلـی ترجیـح میدهنــد و ایــن در حالــی اســت کــه کیفیــت داروهــای ایرانــی بالاســت». او افــزود: «در ایــن خصــوص مــا باوجــود اینکـه در حیطـه وظایـف مـا نبـود، کیفیـت 20 قلــم دارو را بررســی کردیــم و میتــوان بهجرئـت گفـت کـه داروهـای ایرانی کیفیت لازم را بـرای رقابـت دارنـد، بااینحـال هنـوز هـم برخـی از شـرکتهای دارویـی پزشـکان را بــه ســمت تجویــز داروهــای خارجــی ســوق میدهنــد و همیــن مســئله باعــث تقویـت قاچـاق میشـود.» وی گفـت: اجرای سیاســتگذاریها و تصمیمــات منطقــی و باثبات در پیشـگیری از فسـاد تأثیرگذار است. عــلاوه برایــن اصــلاح نظــام دارو، هــم در پیشـگیری از فسـاد تأثیـر دارد». معــاون وزیــر دادگســتری بــا تأکیــد بــر ضـرورت بهروزرسـانی قوانیـن در ایـن حوزه گفـت: «بایـد به سـمت جرمزدایـی و تخلف انـگاری پیـش برویـم بـه ایـن دلیـل کـه اگــر ایــن مهــمهـم تحقــق یابــد، اثــرات ماندگارتــری دارد». رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی بابیــان اینکــه وضعیــت قاچــاق در کشـور نسـبت بـه سـال گذشـته بهتـر شــده، خبــر داد: «گــردش مالــی کل قاچـاق سـالانه کشـور 15 میلیـارد دلار اســت و گــردش مالــی قاچــاق دارو 1/5 میلیـارد دلار اسـت، 5 درصـد داروهـای فعلی قاچـاق اسـت. چـون بحـث سـلامت مـردم اسـت رقـم بالایـی اسـت کـه بایـد کنتـرل شــود.» او بــا تأکیــد بــر خطــر زیــاد قاچــاق در حـوزه غـذا و دارو گفـت: «جرائمـی کـه در حــوزه دارو و درمــان اتفــاق میافتــد بــه 2 دلیــل اهمیــت دارنــد. اول اینکــه در حیطــه ســلامت اســت و بــا جــان مــردم ســروکار دارد و دوم اینکــه مــردم در برابـر مراجـع درمانـی کشـور تسـلیم هسـتند. بنابرایـن قـوه تشـخیص از آنهـا گرفتـه شـده و هرچـه کـه تجویـز شـود، میپذیرنــد. درنتیجــه ایــن امــر نظــارت دقیــق دولــت و حاکمیــت را میطلبــد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.