رفاقتی حل نمیشود

novindaroo - - پرونده -

قوانیـن حاکم بـر قاچـاق کالای سـلامتمحور بازدارنـده نیسـت

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه نیــز یکــی دیگــر از میهمـان ایـن جلسـه بـود کـه بـا اشـاره بـه موضـوع قاچـاق کالای سـلامتمحور گفـت: «متأسـفانه قوانیـن و احکامـی کـه بــرای جرائــم قاچــاق صــادر میشــود بسـیار قدیمـی اسـت و اثـر بازدارندگـی نــدارد ». دکتــر امیــد عبــدی افــزود: «متأســفانه تقاضـا بـرای خریـد محصـولات قاچـاق و تقلبــی در ســطح جامعــه بســیار زیــاد اســت کــه ایــن خــود باعــث رونــق قاچــاق میشــود.» وی اظهــار داشــت: «در ســال گذشــته چنــد نفــر برنجهــای آلـوده را وارد کشـور کردنـد کـه سـلامتی کل مـردم جامعـه را بـه خطـر انداختنـد و معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه یکــی از معــدود ارگانهایــی بــود کــه علیرغــم فشــارهای زیــادی کــه از جهــات مختلــف وارد میشــد، مقابــل عرضــه آن بـه بـازار ایسـتاد کـه هنـوز هـم ایـن فشــارها ادامــه دارد.» وی عنـوان کـرد: «مـا بایـد بیانـات مقـام معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( درزمینـهٔ قاچــاق را بهعنــوان فصــل الخطــاب، ســرلوحه کار خــود قــرار دهیــم و کالای سـلامتمحور قاچـاق اعـم از دارو، مـواد خوراکی، آرایشـی و بهداشـتی و تجهیزات پزشـکی را سـریعاً امحـاء کنیـم.» عبــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ابزارهــای تشــخیص تقلــب در کشــور مــا بــهروز نیســت، خاطرنشــان کــرد: «تنــوع تقلبهــا بســیار بیشــتر از قبــل شــده و مــا بــه ابزارهــای تخصصیتــر بــرای اینگونــه تقلبهــا نیــاز داریــم کــه امیدواریــم دولــت بــا تأمیــن منابــع بــه ســمت تهیــه ایــن ابزارهــا پیــش بــرود.» وی وظیفــه کارشناســان حــوزه قاچــاق کالای ســلامتمحور را بســیار ســنگین و مخاطرهآمیــز عنــوان کــرد و افـزود: «بایـد بـرای دانشـگاهها سـاختار تشــکیلاتی منســجم و کارآمــدی دیــده شـود و کارشناسـان و بازرسـان بهعنـوان ضابطیــن قضایــی شــناخته شــوند.» عبــدی بــا اشــاره بــه اهمیــت آمــوزش و اطلاعرســانی درزمینــهٔ قاچــاق حــوزه سـلامت، گفـت: «متأسـفانه مـا آمـوزش در ایــن حیطــه را از ســنین بــالا شــروع میکنیــم کــه بازدهــی بســیار کمــی دارد. بهتــر اســت بــه کــودکان از دوران پیشدبسـتانی و دبسـتان تفهیـم کنیـم کـه قاچــاق چیســت و چــه خطراتــی بــرای ســلامت آنــان دارد».

صرفهجویــی 10 میلیــاردی بــا اجــرای طــرح خریــد نیمهمتمرکــز دارو

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه ادامــه داد: «اجــرای طــرح خریــد نیمهمتمرکــز دارو در شــهر کرمانشـاه طرحـی بسـیار موفـق اسـت و دســتاوردهای بزرگــی را ازنظــر مالــی و خدمــات دارویــی بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه بــه ارمغــان آورده اســت.» عبــدی ادامــه داد: «ایــن طــرح کــه بــا شــعار اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل، بـا تأییـد وزارت بهداشـت و هیئتامنـای دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه و باهــدف حمایــت از تولیــدات داخلــی و نیــز مبــارزه بــا فســاد مالــی و صــرف جویــی در بیتالمــال آغــاز بــه کارکــرد کــه در ســال 95 موجــب شــد حــدود 10 میلیــارد تومــان در بودجــه بیتالمــال صرفهجویـی بـه عمـل آیـد.» وی گفـت: «متأسـفانه برخـی از دسـتگاههای نظارتـی بــا نظــرات غیــر کارشناســی از ســوی کارشناســانی کــه هیچگونــه تخصــص و آگاهــی درزمینــهٔ دارو و درمــان ندارنــد ســعی دارنــد رونــد بســیار شــفاف و اثربخـش ایـن طـرح را زیـر سـؤال ببرند.» عبـدی با اشـاره بـه اینکـه تغییـر نیازمند خلاقیـت و نـوآوری و جسـارت اسـت، افــزود: «همــواره نــوآوری بــا مخالفــت عــدهای مواجــه میشــود. بهتــر اســت اینگونــه افــراد بهجــای ســنگاندازی بامطالعـه دقیـق آثـار و نتایـج ایـن طـرح بــه ثمــرات مثبــت آن بــرای مــردم و دانشـگاه علـوم پزشـکی توجـه نماینـد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.