دانستنی های بیمه

novindaroo - - اختصاصی -

شـرایط پرداخـت داروهـا به تفکیك در سـازمانهای بیمـه پایـهای: ابراهیم خواجه وند

راهانــدازی ســایت ســازمانهای بیمــه تــا حــد زیــادي مشــکلات بیمــاران و همچنیــن داروخانههــا را کمتــر کــرده اســت. بهعنــوان مثــال داروخانــهای کــه قصــد اســتعلام قیمــت و تعهــد دارویــي را داشــته باشــد بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان بیمــه مربوطــه در کوتاهتریــن زمـان ممکـن میتوانـد شـرایط پرداخـت و قیمـت آن دارو را اسـتعلام کنـد و همین امــر میتوانــد از کســورات دارویــي کــه بـه علـت عـدم رعایـت شـرایط پرداخـت و نداشـتن اطلاعـات در خصـوص تعهـد داروهــا باشــد جلوگیــري کنــد. حــال میتــوان نحــوه اســتعلام قیمــت و تعهــد داروهــا بــه تفکیــک بیمههــای مختلـف را بـه شـرح زیـر توصیـف کـرد: در بیمـه تأمیـن اجتماعـي پـس از مراجعـه بــه ســایت DARMAN.TAMIN.IR و رؤیـت صفحـه اول، قسـمتهای مختلفـي در دسـترس میباشـد کـه یکـي از بهتریـن قســمتهای ســایت در اســتعلام قیمــت و تعهـد داروهـا در بیمـه تأمیـن اجتماعـي فارماکوپـه دارویـي اسـت. در قســمت فارماکوپــه دارویــي میتــوان بــا واردکــردن کــد دارو یــا نــام ژنریــک مـوارد زیـر را اسـتعلام کـرد: -1 استعلام کد داروها -2 اســتعلام بیمــه بــودن یــا نبــودن داروهــا -3 اســتعلام بیمارســتاني بــودن یــا نبــودن داروهــا -4 اســتعلام حضــور در دفتــر اســناد بــودن یــا نبــودن داروهــا -5 اسـتعلام پرونـدهای بـودن یـا نبـودن داروها -6 استعلام سقف تجویز داروها

کد داروها:

تمامـي داروهـا داراي یـک کـد 5 رقمـي )کـد ژنریـک( هسـتند کـه ایـن کـد غیـر قابــل تغییــر بــوده و در تمامــي بیمههــا نیـز ایـن کـد یکسـان اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.