استیك الکالاین درمانی نوین در برابر نقص سوختوساز بدن

novindaroo - - ذره بین -

اســتیک آلکالایــن یــک فیلتــر قابلحمــل اســت کــه هــرگاه در بطــری نیــم لیتــری آب قــرار گیــرد بعــد از 15 دقیقـه الـی 2 سـاعت یـون فلـزات قلیایـی نظیـر منیزیـوم و کلســیم را بــه آب داده و خــواص ســلامت بخــش بــه آب میدهــد. فلــزات قلیایــی از یکســو موجــب تعــادل اســید و بــاز در بــدن شــده و از طــرف دیگــر آب را یونیــزه کــرده و هیــدروژن فعــال تولیــد میکنــد کــه خــواص آنتیاکســیدانی بالایــی دارد. مصـرف آب غنـی از هیـدروژن تولیدشـده توسـط اسـتیک الکالایــن میتوانــد اســترس اکســیداتیو در افــراد بــا نقــص سوختوســاز بــدن بالقــوه را کاهــش دهــد. چــون نقــص سوختوســاز بــدن از نزدیــک بــا عــادات مربــوط بــه ســبک زندگــی مــردم در ارتبــاط اســت، مصــرف هیــدروژن بهصــورت روزانــه از طریــق آب آشــامیدنی، سـاده و عملـی اسـت و بـه دلیـل اینکـه میتـوان اسـتیک آلکالایــن را در همهجــا همــراه خــود داشــت، وســیلهای نویــن بــرای مــردم تلقــی میگــردد. بــه همیــن دلیــل تولیدکننــدگان آب غنــی از هیــدروژن، اســتیک قابلحمــل الکالایــن را بهعنــوان روشــی بیخطــر و قابــل تجویــز می داننــد. در مطالعـهای کـه توسـط ناکائو و همکاران در سـال 2009 در مرکــز پزشــکی دانشــگاه پیتســبورگ ایالاتمتحــده انجــام شــد، اثــر آب قلیایــی غنــی از هیــدروژن )‪2- 1/5‬ لیتـر در روز( در یـک مطالعـه دوسـویه بـاز موردبررسـی قــرار گرفــت. ایــن مطالعــه بــه مــدت 8 هفتــه بــر روی 20 نفــر بــا نقــص سوختوســاز بــدن صــورت گرفــت. ایــن مطالعــه در افــراد ســیگاری انجــام گرفــت، زیــرا مســتندات قبلــی نشــان داده اســت کــه افــراد ســیگاری بهاحتمالزیــاد بــه اســترس اکســیداتیو مبتــلا هســتند و درنتیجــه ممکــن اســت مصــرف آنتیاکســیدانها، تغییــرات ســودمند بیشــتری در پارامترهــا نشــان دهــد. آب قلیایــی غنــی از هیــدروژن بــا قــرار دادن یــک اســتیک الکالایــن شــامل گویهــای منیزیــم فلــزی بــا خلــوص 99درصــد و ســنگهای معدنــی طبیعــی در آب آشــامیدنی توســط واکنــش شــیمیایی زیــر تولیــد گردیــد:

‪Mg+ 2H O → Mg )OH( + Mg‬ 2 2 نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد کــه مصــرف آب قلیایـی غنـی از هیـدروژن در افـراد بـا قابلیـت نقـص سوختوسـاز بـدن بـه مـدت 8 هفتـه منجـر بـه افزایـش 39 درصــدی خاصیــت آنتیاکســیدانی ‪50.0< p(‬ ) آنزیــم ســوپر اکســید دســموتاز DOS() گردیــد. DOS یــک سیســتم دفاعــی درونزا در برابــر آســیب ســلولی ناشــی از رادیکالهــای آزاد اکســیژن اســت کــه بــا کاهــش اســترس اکســیداتیو فــرد در ارتبــاط اســت. DOS نقــش مهمــی در سیســتم دفــاع آنتیاکســیدانی در برابـر آنیـون سـوپر اکسـید ) O) تولیدشـده در داخـل 2 بــدن بــازی میکنــد و در دفــاع در برابــر بســیاری از بیماریهــا نقــش مهمــی دارد. اطلاعــات نشــان میدهــد در افـرادی کـه بـه مـدت 8 هفتـه آب غنـی از هیـدروژن مصــرف کردهانــد ســطح DOS نســبت بــه قبــل از شــروع مطالعــه افزایــش معنــیداری نشــان داده اســت. درواقــع آب غنــی از هیــدروژن قــادر بــه القــاء فعالیــت DOS اســت. اگرچــه مکانیســم دقیــق ایــن مکانیســم تعریفنشــده اســت، ولــی افزایــش ســطح DOS بــا رونــد کاهــش شــاخص اســترس اکســیداتیو 8- هیــدرو کســی-2- داکســی گوآنوزیــن )‪GdHO-8‬ ) در ادرار ســطح همبســتگی دارد و درنتیجــه از فرضیــه مــا کــه اســترس اکســیداتیو توســط مصــرف آب غنــی از هیــدروژن کاهــش مییابــد، پشــتیبانی میکنــد.

همچنیــن مصــرف آب قلیایــی غنــی از هیــدروژن موجـب کاهـش 43 درصـدی p( <50/0( مـواد حاصـل از واکنــش اســید تیوباربیتوریــک SRABT() در ادرار گردیــد. عــلاوه بــر ایــن، در ایــن افــراد افزایــش 8 درصــد لیپوپروتئیــن بــا چگالــی بــالا LDH() و کاهــش 13درصــدی نســبت LDH بــه کلســترول تــام از شــروع مطالعــه تــا انتهــای هفتــه 4 مشــاهده شــد. هیــچ تغییــری در ســطح قنــد خــون ناشــتا در طــول مطالعــه 8 هفتــه مشــاهده نشــد. میانگیــن تمــام پارامترهــای خونــی در حــد قابلقبــول بالینــی طبیعــی بــود. درنتیجــه، مصــرف آب غنــی از هیــدروژن تولیدشــده توســط اســتیک آلکالایــن موجــب بهبــود در ســطح شــاخص اســترس اکســیداتیو مرتبــط بــا نقــص سوختوســاز بــدن میشــود و فعالیــت آنتیاکســیدانی بــدن را افزایــش میدهــد. آب غنــی از هیــدروژن بهطــور بالقــوه دارای یــک اســتراتژی درمانــی و پیشــگیرانه نویــن بــرای درمــان نقــص سوختوســاز بــدن اســت. اســتفاده از اســتیک قابلحمــل آلکالایــن بــرای مصــرف روزانــه آب غنــی از هیــدروژن ســودمند بــوده و مدیریــت آن آســان و ایمــن اســت. منبع: گروه سلامت نوترون مشاور: خانه زر - 60327372190

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.