روشهای مختلف اداره داروخانه

novindaroo - - معرفی -

روشهــای مختلفــی بــرای اداره و مدیریـت داروخانـه در دنیـا وجـود دارد کــه هرکــدام از آنهــا تعاریــف خــاص خــود را دارد. بهصــورت کلــی در دنیــا یــک مــدل وجــود دارد کــه طبــق آن داروســاز میتوانــد مالــک داروخانــه باشــد. در اکثــر کشــورهای دنیــا تقریبــاً ایـن روش اجـرا نمیشـود. یعنـی لزومـاً مالــک داروخانــه داروســاز نیســت. امــا در بیشــتر مناطــق دنیــا اداره داروخانــه بایـد توسـط داروسـاز انجـام شـود. پـس بحـث مالکیـت و مدیریـت جداسـت. در ایـران میگوینـد کـه مالکیـت داروخانـه بایــد در دســت داروســاز باشــد چراکــه ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه داروخانــه دچــار تجاریســازی شــده و مبـادرت بـه خریدوفـروش کننـد. لـذا یــک حاشــیه امــن بــرای نظــام ســلامت ایجــاد میشــود. زمانــی کــه مالــک داروخانــه یــک داروســاز باشــد، بــه جوانــب مختلــف ســلامت و پزشــکی اشــراف داشــته و بــا آگاهــی ســفارش دارو را انجــام میدهــد، از چرخــه گــردش مالــی محافظــت میکنــد و از ســوگندی کــه یــاد کــرده خــود را جــدا نمیدانــد. امــروز یکــی از مــواردی کــه در دنیــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه یــک نفــر میتوانــد بهعنــوان یــک داروســاز مدیریــت داروخانــه را انجــام دهـد امـا مالکیـت ایـن داروخانـه الزامـاً نبایــد دســت داروســاز باشــد. مدلهــای دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه میگوینــد داروســاز بایــد مالــک باشــد امــا لزومــی نــدارد کــه ایــن داروســاز فقــط مالــک یــک داروخانــه باشــد. او میتوانــد مالــک چنــد داروخانــه باشــد. مــورد آخــر ایــن اســت کــه زنجیــرهای از داروخانههــا ایــن مالکیــت را بــه عهــده بگیرنــد و در قالــب زنجیرههــای داروخانــهداری ایــن فعالیتهــا را انجــام دهنــد. البتــه مدلهــای دیگــری هــم وجــود دارد کــه همــان فرانچایــز اســت و بــه دیگــران اجــازه اســتفاده از یــک برنــد خــاص و نرمافزارهــای مرتبــط آن را می دهــد. سیســتم فرانچایــز مختــص داروخانههــا نیسـت و در صنایـع دیگـر نیـز اسـتفاده میشــود. امــا زمانــی کــه بخواهــد در داروخانــه اجرایــی شــود، ایــن دلهــره بــرای داروســازان وجــود دارد کــه منجـر بـه انحصـار شـود. ایـن نگرانـی بایـد برطـرف شـود. مـا هیـچ دفاعـی از تفکــر داروخانــه زنجیــرهای نمیکنیــم امــا قابلذکــر اســت کــه اگــر نرمافــزار مدیریـت داروخانـه داشـته باشـیم، ایـن سیسـتم کمـک خواهـد کـرد. در کل در آمریـکا و خیلـی از کشـورهای اروپایـی سیســتم مدیریــت زنجیــرهای

و فرانچایــز در حـال اجـرا شـدن اسـت. قریــب بــه 01 ســال پیــش بــود کــه درخواســت تأســیس رشــته مدیریــت و اقتصــاد دارو را ارائــه کردیــم کــه بــا کمــک یکــی از همــکاران دانشــکده توانســتیم مجــوز آن را از وزارت بهداشــت بگیریــم. قصــد داشــتیم نســبت بــه تربیــت دانشــجویان در مقطــع دکتــرا در ایــن رشــته افــراد را تربیــت و وارد بــازار دارویــی کشــور کنیــم و هــدف اصلــی مــا هــم ایــن بـود کـه نشـان دهیـم ایـن نیـاز واقعـاً وجــود دارد کــه بــه صنایــع دارویــی یــک نــگاه علمــی صــورت گیــرد. درواقــع نیــاز بــود دانشــجویانی کــه بــه ایــن رشــته ورود میکننــد، بتواننــد در عرصههــای مختلــف نظــام دارویــی و ســلامت، ســلالالامت، خدماتــی ارائــه کننــد کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای علمــی منجــر بــه ارتقــای کیفیــت خدمــات حــوزه ســلامتســلالالامت دارو شــود. آنچــه در حــال حاضــر طبــق قوانیــن وزارت بهداشــت در ایــران اتفــاق میافتـد، ایـن اسـت کـه چیـزی تحـت عنـوان داروخانههـای مشـارکتی

بــه معنــای عـام آن وجـود نـدارد. درصورتـی کـه یــک نفــر مؤســس داروخانــه باشــد، در هیــچ جــای دیگــر ایــران حــق مالکیــت داروخانــه نخواهــد داشــت. بنابرایــن هــر پروانــه فقــط یــک داروخانــه خواهــد داشــت. لــذا هیــچ نــوع مشــارکتی فراتــر از مالکیــت یــک داروخانــه بــرای یــک داروســاز وجــود نــدارد. در کنگــره زمینــهای را بــه وجــود آوردیــم کــه بتوانیــم ایــن مباحـث را در یـک فضـای کامـلاً آزاد، آکادمیــک و دانشــگاهی جلــو ببریــم و جوانــب مختلــف علمــی و فنــی آن مــورد بحــث و بررســی قــرار دهیــم. امــا نکتــهای کــه جــزء رســالتهای مؤسســات آمــوزش عالــی اســت، فرهنگســازی اســت. اعتقــاد داریــم بایــد فرهنــگ کار در داروخانههــا ارتقــا پیــدا کنــد و ایــن بــه دســت داروســاز یــا داروخانهدارهــا قابلاجــرا نیســت. مــا نهادهایــی نظیــر ســازمان غــذا و دارو، جامعــه پزشــکی و نهادهــای تصمیمگیــر نظیــر مجلــس داریــم کــه میتواننــد روی فرهنــگ کاری داروخانههــا تأثیــر گذارنــد. مــا دنبــال ایــن هســتیم زمینههایــی فراهــم کنیــم کــه تضــارب آرا بیــن ذینفعــان ایجــاد شــود. ذینفعــان فقــط داروخانهدارهــا نیســتند. هرچنــد داروخانهدارهــا مــورد هجمــه قــرار میگیرنــد و ادعــا میشــود کــه خدمــات خوبــی در داروخانــه ارائــه نمیشــود و داروســاز را مقصــر میداننــد، امــا اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه خیلــی از نهادهــای مختلــف در ایــران و همــه جــای دنیــا روی عملکــرد داروخانههــا تأثیــر میگــذارد. هــدف اصلــی ایــن بــود کــه نهادهــای تأثیرگــذار را شناســایی و نقــاط ضعفــی کــه در ارائــه خدمــات دارویــی در داروخانههــای کشــور وجــود دارد را بررســی کنیــم و بــه آنهــا بپردازیــم. در ایــران داروخانههــا یــک تفــاوت بــا ســایر بنگاههــای نظــام ســلامت دارنــد. مثــلاً وقتــی شــما بــه یــک پزشـک یـا آزمایشـگاه تشـخیص طبـی مراجعــه میکنیــد، در ابتــدا هزینــهای را میپردازیــد و ســپس میتوانیــد از خدمــات پزشــک اســتفاده کنیــد. امــا در داروخانــه بــه ایــن شــکل نیســت. داروخانــه در ایــران از طریــق فــروش کالا درآمــد کســب میکنــد و ایــن یکــی از ظلمهایــی اســت کــه در حــق داروســاز در ایــران صــورت گرفتــه اســت. در همــه جــای دنیــا منبــع اصلــی درآمــد داروســاز در داروخانــه از طریــق ارائــه خدمــات تأمیــن میشــود و نــه از طریــق ارائــه کالا. درصــدی را نیــز از محــل فــروش دارو بهعنــوان درصــد مشــاوره اخــذ میکننـد کـه ایـن یـک عـرف در همـه جــای دنیاســت. یکــی از اهــداف نظــام ســلامت ایــن اســت کــه اگــر بنــگاه را مجبــور کنیــد کــه از طریــق فــروش کالا درآمــدزا شــود، مســلماً فــروش آن کالا افزایــش پیـدا میکنـد. چراکـه درآمـد او از ایـن محــل اســت. مثــل ایــن میمانــد کــه از پزشــک بخواهنــد فقــط از بیمارانــی کـه واقعــاً مبتلابـه دردی هســتند، حـق ویزیــت دریافــت شــود. آنچــه در مــورد داروســاز بســیار مهــم اســت و نیــاز اســت کــه نظــام ســلامت مــا توجــه جــدی بــه آن کنــد، ایــن اســت کــه آخریــن بخــش در چرخــه ســلامت داروخانــه اســت. بیمــار وقتــی داروی خــود را تحویــل میگیــرد، ارتبــاط او بــا چرخــه ســلامت قطــع میشــود. هــر نــوع اشــتباه و خطــا یــا فرهنگســازی لازم اگــر در مرحلــه آخــر انجــام نگیــرد، مــا نتوانســتهایم خدمــات ســلامت را بــه نحــو کامــل انجــام دهیــم. لــذا مــردم از نظــام ســلامت دلخــور می شــو ند . در پایـان پیـام بنـده بـرای داروسـازان بیشــتر از جنــس اخلاقــی و آنهــم صبـر اسـت. چـون فشـار زیـادی روی داروخانههــای مــا وجــود دارد و مــن فکــر میکنــم داروســازها خــط آخــر صبــر و مقاومــت هســتند. در چرخــه درمــان همــه مــردم مشــکلات خــود را از چشــم داروســاز و داروخانــه میبیننــد. یکــی از نقــاط ضعــف مــا ایـن اسـت کـه بایـد بـه دانشـگاههای داروسـازی یـاد دهیـم کـه صبـر آنهـا زیــاد باشــد، چراکــه خیلــی مــورد هجمــه قــرار میگیرنــد. درحالیکــه در ایــن بحرانهــای چنــد دهــه اخیــر داروخانههــا عملکــرد خوبــی داشــتند. توصیــه مــن اســت کــه صبــر را ادامــه دهنــد و نظــام ســلامت هــم بایــد کمــک کنــد کــه داروســازها نگاهــی کــه بــه داروخانههــا وجــود دارد بایــد ارتقــا پیــدا کننــد کــه ایــن نیازمنــد کمـک مسـئولین نظـام سـلامت اسـت.

دکتر حمیدرضا راسخ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.