پر تیراژترین و تنها نشریه پزشکی دارویی دو زبانه

novindaroo - - صفحهآخر -

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری دبیر علمی: دکتر هنگامه کیهانی دبیر تحریریه: محسن طاهرمیرزایی دبیر سایت: پدیده مظفری صفحه آرا و طراح گرافیک: پوریا تاجیک همکاران این شماره: دکتر زهرا حیدر، ســیده فرزانه حسینی، فرحناز احمدی، دکتر مهنوش محمدی، مرجان حاجی بابایی، علی حاج رسولی ها، ابراهیم خواجه وند، دکتر امین حسنوند، مرضیه اسکندرزاده، دکتر محمدرضا نیسیان، دکتر نجم الدین حسنی، دکتر محمدتقی اشتری با تشکر از: دکتــر رهبر مژدهی آذر، ســیما رفیعــی، دکتر ناصر اشــراقی، دکتر حمیدرضا راسخ، احمد حلت

تلفن دفتر مرکزی: 88481057 واحد اشتراک: 88106205-6 روابط عمومی: 88725385 سازمان آگهی ها: 88481058 رایانامه: m.novindaroo@gmail.com وبسایت: www.novindaroo.ir/.com پیامک : 300026160016 کانال تلگرام: @novindaroo

صندوق پستی: 15875-7911 نشــانی نشــریه: تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شــیرازی شمالی، ســاختمان 111- پلاک 211، طبقه سوم، واحد 7 - کدپستی: 1586713137

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.