خالصه خبر

novindaroo - - عیدانه -

دکتــر شــهریار اســالمی تبــار مدیــرکل دفتــر بازرســی، پاســخگویی بــه شــکایات و امــور حقوقــی ســازمان غــذا و دارو، مهمتریــن علــل گرایــش مــردم بــه داروهــای قاچــاق را عــدم توجیــه آنهــا بــه لحــاظ فرهنگــی برشــمرد و گفــت: «عــالوه بــر مــردم، پزشــکان نیــز بایــد در ایــن خصــوص توجیــه شــوند.»

محمدتقــی حســینی ســفیر ایــران در مکزیــک بــا اشــاره بــه موفقیتهــای ایــران در توافــق هســتهای، گفــت: «بعــد از برجــام، زمینههــای ورود ایــران بــه بــازار مکزیــک بیــش از گذشــته فراهــم شـده اسـت و بـا توجـه بـه شـرایط جدیـد منطقـهای، مکزیـک بـه فکـر تنـوع بخشـیدن بــه روابــط خــود بــا ســایر کشــورهای جهـان اسـت، بنابرایـن عالقـه بیشـتری بـه همکاریهــای مشــترک بــا ایــران دارد.»

بــه دنبــال شــکایت یکــی از شــرکتهای واردکننــده اقــالم ســالمتمحور در خصــوص دســتورالعمل اجرایــی نظــام ردیابــی و رهگیــری کنتــرل اصالــت، دیــوان عدالــت اداری حکــم بــه توقــف ایــن طــرح تــا تعییــن تکلیــف نهایــی داد.

اکبـر عبدالهـی اصـل مدیـرکل نظـارت بـر دارو و مــواد مخــدر ســازمان غــذا و دارو بـا تأکیـد براینکـه در دارو افزایـش قیمـت نداشــتهایم، گفــت: «کوچکتریــن تغییــر قیمــت بــرای عمــوم در ســامانه قابــل اســتعالم اســت.»

معــاون وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غـذا و دارو، گفـت: «برخـی واردکننـدگان دارو میخواهنــد بــدون اخــذ مجــوز اولیـه، داروهـای ثبـت نشـده در کشـور را کـه سـالمت آنهـا قابـل اطمینـان نیسـت، وارد کننــد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.