آیا داروخانههای تخصصی الزامی هستند؟

گزارش میدانی نوین دارو از داروخانه های تخصصی در تهران

novindaroo - - پروندهویژه - بهاره مصطفوی

داروخانههــا نمــادی از مکانــی هســتند کــه میتوانــی بــه آســانی دارویـی کـه در نظـر داری را از آنجـا خریــد کنــی. برخــی داروخانههــا بهصــورت تخصصــی کار میکننــد. یعنــی ممکــن اســت داروهــای مختلفـی داشـته باشـند ولـی در یـک بخ ـش خ ـاص بهص ـورت تخصص ـی و بـا داروهـای بیشـتری کار میکننـد. بـا توجـه بـه اینکـه تابهحـال داروخانـه تخصصــی ندیــده بــودم بــا دیــدن نــام داروخانــه قلــب وارد آن شــدم. ذهنتیــم ایــن بــود کــه در ایــن داروخانــه تنهــا بایــد داروهایــی در حــوزه قلــب و بیماریهــای قلبــی وجــود داشــته باشــد و بیمــاران قلبــی نیــز نســخه بــه دســت در آن حضــور داشــته باشــند و منتظـر باشـند تـا نوبتشـان برسـد. ولـی اینگونــه نبــود و داخــل داروخانــه خبـری از ایـن تخیـالت نبـود. داروخانـه قلـب نیـز ماننـد سـایر داروخانههـا پـر از مــواد و وســایل آرایشــی و بهداشــتی و مکملهــا و ویتامینهــا بــود. همــه آن چیــزی کــه اینروزهــا توانســته داروخانههــا را ســرپا نگــه دارد. جالبتــر اینکــه تصــور مــن یــک داروخانــه بــزرگ و وجــود انــواع و اقســام دارو در آن بــود کــه ایــن داروخانـه نیـز شـبیه سـایر داروخانههـا در یــک فضــای محــدود شــکل گرفتــه بــود و کارمنــدان نیــز کار مــردم را راه میانداختنــد. مردمــی کــه هــر یــک بــرای کار خــاص خــود کــه خریــد هـر نـوع دارو یـا مـواد بهداشـتی بـود، مراجعــه کــرده بودنــد. از مدیـر داروخانـه در مـورد شـرایط آن پرسـیدم و وی گفـت: «ایـن داروخانـه نیــز ماننــد ســایر داروخانههــای شــهر اسـت و فرقـی بـا سـایر مکانهـا نـدارد. تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه داروخانــه در کنـار مرکـز آریتمـی قلبـی واقـع شـده اســت نــام آن را قلــب گذاشــتهاند. از طرفــی بــه دلیــل همیــن نزدیکــی بــه ایــن مرکــز برخــی از داروهــای قلبــی نیـز بیشـتر اسـت و طبیعـی اسـت کـه بیمــاران قلبــی کــه بــه ایــن کلینیــک مراجعــه میکننــد، داروهــای خــود را از ایـن مجموعـه تهیـه میکننـد و بایـد مدیر داروخانه قلب تهران: داروهــای ایــن بخــش نیــز پوشــش بیشــتری داشــته باشــد. ولــی انــواع و اقســام داروهــای دیگــر نیــز در ایــن داروخانـه بـه فـروش میرسـد و همـه میتواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد. البتــه کــه نمیتــوان تنهــا بــا تهیــه داروهـای خاصـی بـرای انـواع خاصـی از بیمـاران یـک داروخانـه را چرخانـد.» داروخانــه را تــرک میکنــم و در فکــر مــیروم کــه اگــر داروخانههــای تخصصــی در کشــور وجــود داشــته باشــد، چــه اتفاقــی میافتــد؟ بــه نظــر وضعیــت بهتــر میشــود. چراکــه مــردم میداننــد بــرای تهیــه هــر دارو بایــد ب ـه ک ـدام قس ـمت ش ـهر مراجع ـه کنن ـد و کــدام دارو را تهیــه کننــد. میداننــد وقتـی بـه یـک داروخانـه خـاص مراجعه کردن ـد ش ـاید بتوانن ـد مش ـاوره داروی ـی نی ـز بگیرن ـد و بدانن ـد ک ـه داروی ـی ک ـه اســتفاده میکننــد، بــرای کــدام درد و بیمـاری نوشـته شـده اسـت. در جسـت و جوهایـم بـه داروخانـه تخصصـی مغـز و اعصــاب برمیخــورم. داروخانــهای کــه هــرروزه مراجعهکنندگانــی دارد و بهصــورت تخصصــی در ایــن حــوزه کار میکنــد. انــواع و اقســام داروهایــی کـه بـرای ایـن بیمـاران موردنیـاز اسـت و در داروخانههــای معمولــی ســطح شــهر یافــت نمیشــود را میتواننــد در آن یافـت کننـد تـا دچـار مشـکل حـادی نشــود. البتــه ایــن داروخانــه بهصــورت اینترنتـی نیـز کار میکنـد و از ایـن طریـق نســخه را دریافــت و داروهــا را تهیــه کــرده و بــرای فــرد میفرســتند. چنیــن خدماتـی بـرای گـروه خاصـی از بیمـاران کـه مشـکالت زیـادی نیـز دارنـد، بسـیار جالــب توجــه اســت. داروخانــه تخصصــی دیگــری نیــز در حـوزه بیماریهـای خـاص و سـرطانها وجــود دارد کــه تنهــا داروهــای ایــن دس ـت از بیم ـاران را تهی ـه میکنن ـد ک ـه در گذشــته نیــز وجــود داشــتهاند و داروخانـه هاللاحمـر نیـز همیـن کار را انجـام میدهـد. داروخانـه 13 آبـان نیـز ب ـرای همی ـن کار طراح ـی ش ـده اس ـت. از طرفــی معــاون طــب ســنتی وزارت بهداشـت نیـز عنـوان کـرده اسـت بایـد داروخانــه تخصصــی درزمینــه گیاهــان دارویــی تأســیس شــود تــا مــردم از سـردرگمی نجـات یابنـد. تـا نیـاز نباشـد بــرای تهیــه اقــالم موردنیــاز خــود بــه عطاریهــای مختلــف مراجعــه کننــد و در آخــر کار نیــز گمــراه شــوند. البتــه قــرار اســت کارهایــی نیــز بــرای ایـن امـر انجـام شـود تـا داروخانههـای تخصصـی دیگـری نیـز شـکل بگیرند. در حـال حاضـر تنها بیمـاران خاص هسـتند کـه بـه دلیـل مشـکالتی کـه بـرای تهیـه دارو دارنــد میتواننــد داروهــای خــود را از داروخانههایــی کــه در اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه اســت تهیــه کننــد، درحالیکــه بســیاری از بیمــاران دیگــر نیــز ســردرگم هســتند و نمیداننــد جای ـگاه وی ـژهای دارن ـد ی ـا خی ـر. بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون بیماریهـای قلبـی و عروقـی و اعصـاب و بیماریهــای متابولیکــی دیگــر نیــاز اســت داروخانههــای خاصــی بــرای ایــن بیماریهــا در نظــر گرفتــه شــود. بیمارانــی کــه ســرگردان بــه دنبــال داروهــای خــود از داروخانــهای بــه داروخانــه دیگــر مراجعــه میکننــد. دکتــر رســول دینارونــد، معــاون وزیــر بهداشــت بــه موضــوع عــدم گســترش داروخانههــای دولتــی اشــاره کــرده و میگوی ـد: «داروه ـای تخصص ـی توس ـط داروخانههــای آموزشــی و دولتــی و بــزرگ عرضــه میشــود؛ چراکــه حداقـل سـود بـرای آنهـا تعییـن شـده اسـت و از ایـنرو داروخانههـای بخـش خصوصــی از آن اســتقبال نمیکننــد. البتــه صرفهجویــی بزرگــی بــه واســطه مکانیــزم دولتــی بــرای بیمههــا، بودجههــای دولتــی و مــردم ایجــاد شــده اســت.» وی میافزایــد: «اینکــه داروخانههایــی مثــل 13 آبــان تکثیــر شــوند نیــز درســت نیســت. معتقدیــم کــه شــرایط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.