آرزوی روزهای خوب برای جامعه دارویی کشور

novindaroo - - عیدانه -

ف ـرا رس ـیدن ن ـوروز باس ـتانی را ب ـه هم ـه هم ـکاران گرام ـی و خانوادهه ـای محترمش ـان تبری ـک میگویـم. بـهزودی آخریـن بـرگ تقویـم ار1395 کنـار گذاشـته و برگـی نویـن بـه نـام فروردیـن 1396 را پیـش رو خواهیـم گذاشـت. زمیـن و زمـان در حـال تغییـر و تحـول اسـت. به فرمـان ایزدی گیاهـان جوانـه میزننـد و گـردش چرخوفلـک بـه گونـه دیگـری بـه حرکـت در خواهـد آمـد. مطمئنـا روزهـای خوبـی پیـش روی خواهیـم داشـت. روزهـای خـوب بـرای دولـت، بـرای کشـور و ب ـرای هم ـه داروس ـازان و دس ـتاندرکاران ام ـور داروئ ـی و هم ـه م ـردم ای ـران. گل ـه گذاریه ـا ج ـای خ ـود را ب ـه دوس ـتیها و همدلیه ـا، خواه ـد داد. م ـن و ت ـو نخواهی ـم داش ـت و بهج ـای آن "مـا" جایگزی ـن خواه ـد ش ـد. مب ـارزه ب ـرای رس ـیدن داروس ـازان در ه ـر ش ـغل و مقام ـی ک ـه هسـتند تـا رسـیدن بـه جایـگاه اجتماعـی واقعـی خـود ادامـه خواهـد داشـت و مطمئنـا بهتـر از مـن میدانیـد بـرای رسـیدن بـه هـدف مقـدس خـود، وحـدت و باهـم بـودن از ضروریـات بـوده و از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. از دامـن زدن بـه اختالفـات جزئـی بایـد پرهیـز کـرد. زمـان میگـذرد. آنچـه در خاطرههـا باقــی میمانــد دوســتیها، محبــت کردنهــا، گذشــت، فــداکاری و ازخودگذشـتگی زنـان و مـردان داروسـاز بزرگـی اسـت کـه ایـن انجمـن را بـه امانـت بـه دسـت مـا سـپردهاند و تکـرار میکنـم کـه البتـه مبـارزه ادامـه دارد. در خاتمـه یکبـار دیگـر فـرا رسـیدن نوروز باسـتانی را بـه همـه همـکاران و عزیزانـی کـه در تولیـد و توزیـع دارو در سراسـر کشـور نقـش ارزنـدهای دارنـد، تبریـک میگویــم. بــه هیئتمدیرههــای کلیــه شــعب انجمــن داروسـازان ایـران کـه بـا ازخودگذشـتگی و فـداکاری در راه اعتــالی جامعــه داروســازی کشــور تــالش میکننــد تبریــک میگویــم و روزهــای خوبــی را بـرای همگـی از درگاه ایـزد متعـال خواسـتارم. دکتر رهبر مژدهی آذر رییس انجمن داروسازان ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.