قیمتدستیارایرلندی؛یکمیلیاردتومان!

میک درموت مربی بدنساز یا بدنسوز؟

Piroozi - - صفحه اول - پدرام محمدزاده ‪Pedram Mohammadzade‬ pedram@piroozidaily.ir

6 هفته از لیگ گذشــت و استقالل تیم پانزدهم لیگ است. 6 هفته گذشــت و گرانترین تیم لیگ هنوز یک گل زده است و سرمربی این تیم هنوز نمیداند به دنبال چیست. منصوریان روی لبه تیغ است و صدای پای دالیچ، اسکوچیچ و حتی پرویز مظلومی شــنیده میشود. استقالل بازنده مطلق لیگ برتر تا بدینجا بوده و در روزهایی که پرسپولیس در ابوظبی تیم تا دندان مسلح االهلی را بــا یک یار کمتر شکســت میدهد اســتقالل از پارس جنوبی 10 نفره شکســت میخورد، پارس جنوبی که 8 بازیکن آن فصل گذشــته در لیگ یک بازی میکردند. اوضاع برای گرانترین تیم لیگ برتر که قرار بود فوتبال مالکانه ارایه کند بســیار پیچیدهتر از آنی است که حتی بدبینترین طرفدار آن انتظارش را داشت.

مربی بدنساز یا بدنسوز؟!

میــک مک درموت مربی بدنســازی ســابق تیــم ملی با نظر منصوریان به کادر فنی اســتقالل اضافه شــد تا مشکالت بدنی فصل گذشــته این تیم برطرف شــود. استقالل که فصل گذشــته از مربی بدنساز ضربه خورده بود در فصل جاری نیز به شــدت از این ناحیه ضربه خورده است. اکثر بازیکنان مصدوم اســتقالل در تمرینات این تیم مصدوم شــدهاند و استقالل از نظر بدنی یکی از ضعیفترین تیمهای لیگ برتری است. مجید حســینی، پژمان منتظری، داریوش شــجاعیان، امید ابراهیمی و ســجاد شــهباززاده به علت مصدومیت بازی استقالل مقابل پارس جنوبی را از دســت دادند که تنها شــهباززاده در زمین مصدوم شــده بــود. همچنین پادوانــی، اســماعیلی، کریمی، زکیپــور و باقری با مصدومیت بازی میکنند و یا روی نیمکت مینشینند. ســوال اینجاست که مسوولیت مصدوم شدن این بازیکنان برعهده چه کســی است؟ مربی بدنساز استقالل دقیقا چــه کار میکند که ایــن تعداد مصدوم روی دســت این تیم مانده اســت؟ مربی بدنســازی که گفته شده با قراردادی 300 هزار دالری (تقریبا یک میلیارد و 200 میلیونی) به اســتقالل آمــده اما به جز مصدومین پرتعداد کار دیگری برای اســتقالل نکرده است.

مقایسه مضحک با پرسپولیس لیگ پانزدهم

اســتقالل در حالی با پرســپولیس لیگ پانزدهم مقایســه شــده که کیلومترهــا با آن تیم و کیفیت بــاالی آن فاصله دارد. پرســپولیس با برانکو در هفتههای نخســت لیگ پانزدهم نتیجه نگرفــت، از داوری آســیب دید، کاپیتان خود را از دســت داد و با وجود این اتفاقات به لیگ بازگشــت. نمایشهای به یادماندنی بازیکنان پرســپولیس بــا تکیه بر فوتبال مالکانــه قطعا از خاطر فوتبالدوســتان خارج نشده است، آن تیم در روزهای شکست نیز فوتبــال رو به جلو و نمایشــی زیبا از فوتبــال از خود به نمایش گذاشــت، اقدامی که قطعا تا بدینجا شبحی از آن نیز در استقالل لیگ هفدهم مشاهده نشــده است. استقالل نه به علت مشکالت خارج از فوتبال، بلکــه به علت ضعف کادر فنی این تیم در پیاده کردن فوتبال مالکانه و عدم تناســب سیستم بازی و نفرات جذب شــده دچار سردرگمی اســت و مقایســه آن با پرسپولیس لیگ پانزدهم ظلم به فوتبال و کیفیتهای آن است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.