پرسپولیس یکافتخاربینالمللی

Piroozi - - صفحه اول - یادداشتمدیرمسوول بسما...الرحمنالرحیم دکترمحمدحسینانصاریفرد

تا حاال سابقه نداشته است که رسانه ها و دست اندرکاران باشگاه های ســعودی از یک تیم ورزشی ایران تعریف و تمجید کنند. این اتفاق بــزرگ بعد از پیروزی غرورانگیز سرخپوشــان پرســپولیس مقابل تیم پرهزینه ای به نام االهلی عربستان به وقوع پیوست. سعودی ها پس از این بازی برخورد ســختگیرانه و تا حدودی تحقیرآمیز با تیم خودشان داشــتند ولی هیچگاه در این برخوردها اقتدار و شایســتگی های پرسپولیس را زیر سوال نبردند. اغلب بازیکنان االهلی و پیشکسوتان فوتبال عربستان ترجیح دادند پیروزی مقتدرانه پرســپولیس را با سکوت پشت سر بگذارند ولی ســرمربی این تیم و برخی بازیکنانش با صراحت از اقتدار و صالبت پرســپولیس سخن گفتند و روزگار سختی را برای تیم الهالل در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل پرســپولیس پیش بینی کردند. اما این پایان ماجرا نبود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در سایت رسمی خود از صالبت پرســپولیس تحت عنوان «آرامش در تمامی دقایق» یاد کرد و ایــن تیم محبوب را یکی از شایســته ترین تیم ها برای سبک جام قهرمانی دانست. بهت و حیرت هواداران االهلی در ورزشگاه ابوظبی و ترک سریع ورزشــگاه بعد از ثبت پیروزی 3گله سرخپوشان پرسپولیس نشان داد آنها نیز پیروزی را از هر نظر شایسته محبوب ترین تیم ایران و منطقه می دانستند. این منزلت و احترام ها بزرگ ترین سرمایه برای پرسپولیس و فوتبال ایران محســوب می شود. پرســپولیس باید مسیر عزت و اقتدار را با قدرت ادامه دهد. اولین گام در این مســیر هم کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. پس از آن نیز باید سرخپوشــان پرسپولیس با تداوم بخشــیدن به پیروزی های مقتدرانه خود در لیگ هفدهم جایگاه خود در ترکیب تیم ملــی را تثبیت کنند تا پس از آن بتوانند با درخشــش در مسابقات جهانی مسکو به تیم های بزرگ اروپایی راه پیدا کنند. پرسپولیس در بازی امروز مقابل پیکان باید نشان دهد در عزم خود برای تداوم افتخارآفرینی ها و بی رقیب شــدن در ایران و آسیا کامال جدی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.